Каиргалиев Темиргали

kairgaliev

 

психология пәнінің аға оқытушысы

 {tab=ПЕДАГОГ ТУРАЛЫ МӘЛЕМЕТ}

Тегі:   Каиргалиев 

Аты:    Темиргали

Туылған күні : 15 ақпан 1945ж.

Туылған жері:  БҚО, Касталов ауданы.

Жалпы еңбек өтілі – 48 жыл

Педагогикалық жалпы өтілі -48ж.

Аталған оқу орнындағы жұмыс өтілі -48ж

Ғылыми қызметі : аға оқытушы.

Ұялы телефон: 87778621240

 

{tab=БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛЕМЕТ}

1.Академия педагогических наук СССР.Институт повышения квалификации и преподавателей педагогических дисциплин университетов и педагогических вузов.УДОСТОВЕРЕНИЕ № 008056 16.02.1987-28.05.1987гг. г Москва.

2.Прошел курс обучения для ППС университета по теме «Процесс обучения и воспитания в современном ВУЗе». ЗКГУ им М Утемисова  (январь,2014г.)

 

{tab=СЕМИНАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ}

1.Оқушылардың дене тәрбиесі орайындағы жүргізілетін оқу және кластан тыс жұмыстарына бақылау қою жөніндегі ұсыныс /методистерге, инспекторларға аудандық /қалалық/ оқу ағарту бөлімі, мұғалімдерге және мектеп басшыларына арналған.-Методикалық ұсыныс. ОМБЖИ.1989-10 б - 0,6 Серіктес авторлар: Альмуханов Б.У.

2.К вопросу о выборе профессии учителя. Сборник. Формирование мировоззренческой культуры будущего учителя. УПИ, Орал, 1989-34б - 0,06

3.Психология обучения детей младшего школьного возраста.- Материал «В помощь лектору «Знание», Уральск, 1989-10 б- 0,6

4.Семья- өміріндегі әдет және психология пәндерінің мұғалімдеріне арналған библиографиялық материал. – Библиографиялық материал ОМЖБИ, Орал, 1989-16 б-1

5.Болашақ мұғалімге экологиялық тәрбие беру., Сборник . Совешенствование подготовки специалистов в педагогическом вузе., 1990 -120-121 б - 0,12

6.Оқушылармен жүргізілетін тәрбие жұмыстарындағы ата-аналардың ролі. – Методикалық  көмекші құрал. ОМБЖИ, Орал, 1990-25 б - 0,06

7.Методические рекомендации по интернациональному воспитанию. Методические рекомендации Обл ИУУ, Уральск,1990-30 б - 0,06

8.Алтыжасарларды оқыту мен тәрбиелеудің психологиялық ерекшіліктері. Лекторларға көмекші құрал «Білім» Орал,1990-12 б - 0,75

9.Кіші мектеп оқушыларын оқытудың ерекшеліктері. Тезисы «Психолого-педагогическая проблема формирования личности дошкольного возроста». Каз Гос ЖенПи, Алматы, 1990-108-110б. -  0,2

10.Оқушыларға Қазақстан өнерін тану туралы. – Методикалық нұсқау. ОМБЖИ Орал, 1991-16 б – 1

11.Мектепте алтыжасарларды оқыту мен тәрбиелеудің жолдары. – Лекторларға көмекші құрал «Білім» Орал, 1991-8 б - 0,5

12.Балаларды болашақ семьялық өмірге даярлау. Лекторларға көмекші құрал «Білім» Орал, 1991-7 б - 0,43

13.Жастарды тәрбиелеуде халық психологиясын пайдалану жолдары. Көмекші құрал. «Білім» Орал 1992-15 б - 0,06

14.Халық психологиясы туралы бірер сөз. Сборник Народная педагогика и современнаяпрактика воспитания. Уральск  - 1

15.Ата- салт-дәстүрлері және оның психологиялық астарлары. – Көмекші құрал Орал 1993-45 - 2,8

16.Психологиялық терминдердің Орысша-қазақша сөздігі. – Көмекші құрал Орал, 1993-35 б-2,1

17.«Стань человеком». – Материалы к 150-летию со дня рождения Абая .Уральск,1994-24 б. -   0,06

18.Вопросы этнопсихологии в казахском народном творч.. –Сборник Народная Педагогика и школа.Уральск, 1994-14-16 - 0,12

19.Ұлы жазушының психологиялық көзқарастары. Сборник тезисов научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава университета, посвященной 65-летию ЗКГУ, 1997-37 б - 0,06

20.Салт ертегілер және оның психологиялық мәні. Материалы к межвузовской науч. Конференции , 1997, Алматы-Уральск, 1998 -16-17 б - 0,12

21.Ғабит Мүсірепов – адам жанының суреткері. Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 70-жылдығына арналған халықаралық ғылыми практикалық конференциясының материалдары.,2002-136-137 - 0,12

22.«А.Байтұрсыновтың жантану іліміне қосқан үлесі.». - БҚМУ Хабаршасы, №2,2004,Орал-82-84 б - 0,12

23.Ежелгі дәстүрлердің психологиялық ерекшеліктері. – БҚМУ хабаршысы Орал, №2, 2004-279-282 б

24.«А.Байтұрсынов-жантанушы».- «Ахметтану және қазақ филологиясының өзекті мәселелері» Орал,2005-34-35 б - 0,12

25.Халық жазушысы, ақын Қадыр  Мырзаәлидің Өлең толғауларындағы психологиялық мәселелер туралы. – Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары,  Орал 2005-103-105 б - 0,12

26.Кредиттік оқу жүйесінде интерактивті оқыту әдістерін қолданудың кейбір мәселелері. «Жоғары оқу орнындағы инновация-лық оқыту технологиялары мен интерактивтік әдістері» республикалық ғылыми практикалық конференция-сының материалдары.Орал 2006, 22-б - 0,12.- Серіктес авторлар: Маденова .Л.

27.Жазушы М.Әуезовтың еңбектеріндегі психологиялық мәселелер туралы.  Ғалым-ұстаз С.Шарабасов және қазақ филологиясы мәселелері. Облыстық ғылыми-практикалық конференция-сының материалдары.Орал 2007. 93-94 бб - 0,12

28.Қарым-қатынастың жеке тұлғаны қалыптастырудағы орны мен маңызы. «Елбасы Н.Назарбаевтың халыққа Жолдауы және жоғары мектеп міндеттері».М.Өтемісов атындағы БҚМУ 75-жылдық мерейтойына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.17.10.2007.Орал 205-207 бб-0,25, Серіктес авторлар: Утепова М.

29.Ш.Құдайбердиев – ұлттық тәлім-тәрбиенің негізін қалаушы. Тарих ғылымдарының докторы, академик Т.З Рысбековтің 60 жасқа толуына арналған республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.Орал 2007. 197-198 бб.- 0,25- Серіктес авторлар: Махимова А. 

30.Жастар тәрбиесіндегі этнопсихологияның алатын ролі хақындағы бірер сөз. Академик Қ.Жұмалиевтың туғанына 100 жыл толуына арналған республика-лық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.Орал 2007 196-198 бб.. -0,25, Серіктес авторлар: Сұлтанова А.

31.Жастар тәрбиесіндегі ежелгі дәстүрлердің алатын орны мен ролі хақында.«Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарының академиялық  ұтқырлық: тәжірибе және даму ерекшеліктері» - атты халықаралық ғылыми- тәжіри-белік конференция материалдары. БҚМУ 4 қараша 2007 ж 127-128 бб.- 0,25

32.Халық ертегілері және оның психологиялық сипаты. М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 80 жылдығына арналған «Жоғары оқу орнындағы білім, ғылым және инновация: кешегісі, бүгіні және келешегі» атты халықаралық ғылыми-тәжиребелік конференцияның материалдары 23 қараша 2012 жыл. Орал-Уральск-Uralsk-0.25

 

{tab=Қазақстан журналдарына жарияланған мақалалар}

1.Оқу әдістемелік комбината. Журнал қазақстан мектебі. Алматы № 11, 1988 - 0,01. Серіктес авторлар: МолдағалиевБ.А.

2.Кадр мәселесін ойласайық. Журнал қазақстан мектебі. Алматы, №4 1989 - 0,04

3.Шыныққан шымыр болады. ж. «Қазақстан мектеби» Алматы, №6, 1989,0,04 Шыныққан шымыр болады. ж. «Қазақстан мектеби» Алматы, №6, 1989. - 0,04

4.Іскерлікпен қолға алуда. ж. «Қазақстан мектебі», Алматы, № 5,1990-21 б - 1,3.

5.Табиғатты қорғауға баулиды. ж. «Қазақстан мектебі», Алматы, №5,1990-28 б - 1,75.

6.Класстан тыс дене тәрбиесі. ж. «Қазақстан мектебі», Алматы, № 7, 1990-12-14 б -0,12

7.Ұстаздар кеңесі. – ж. «Қазақстан мектебі» Алматы, №5, 1990-37 б - 0,06

8.Өз бетінше жұмыс жасау дағдыларын дамыту.  Ж. «Қазақстан мектебі» Алматы, № 5, 1991-46-47 - 0,12

9.Ата-аналар клубы. Ж. «Қазақстан мектебі» Алматы, № 5, 1991-27 - 0,06

10.Қажетті білім құралы.. ж. «Қазақстан мектебі» Алматы, №8 1993 - 0,06

11.Сенімді жол ашылар. ж. «Қазақстан мектебі» Алматы, №12 1993.-  0,01

12.Әдістемелік әдебиеттер қажет-ақ. ж. «Қазақстан мектебі» Алматы, №6,1994 - 0,06

13.Өзіңді таны. ж. «Қазақстан мектебі» Алматы, №2,1997-74 б - 0,06

14.Психологиялық білім қажет. ж. «Қазақстан мектебі» Алматы, №4, 1998-18-19 б -0,12

15.Ұлттық өнерді қастерлейік. ж «Сары арқа», Астана № 5 1998-88-89 б - 0,06

16.Сөйлеу мәдениетін тәрбиелеудің психикалық негіздері. Вестник научный журнал «Дәуір», 2000-130-135 б - 0,3.

17.Темекі тарту қатерлі әдет.  ж. «Қазақстан мектебі» Алматы, №2000-21 б - 0,06

18.Ұлы ағартушы-педагог және адам жанының білгөрі. (Ы.Алтынсаринның туғанына 100 жыл толуына орай). Ж.Вестник ЗКГУ №4 2000 Орал-45-46 б. - 0,12

19.Баланың темпераменттік ерекшіліктері. Ж Тәрбие  құралы. Алматы, № 1-2,2002-26-27 б. - 0,12

20.Сұлтанмахмұт Төрайғыровтың психологиялық пікірлері. Ж.Вестник ЗКГУ, № 1 2003-181-183 б.-  0,12

21.Мамандық таңдауға кім жауапты ? ж.Тәрбие құралы. Алматы, № 2, 2003-16 - 0,06.

22.«Махамбеттей патриоттар болсын». ж. «Қазақстан мектебі» Алматы, №3,2004-74-75 б - 0,12

23.«А.Байтұрсыновтың жантану іліміне қосқан үлесі.».- БҚМУ Хабаршасы, №2,2004,Орал-82-84 б - 0,12

24.Ежелгі дәстүрлердің психологиялық ерекшеліктері. – БҚМУ хабаршысы Орал, №2, 2004-279-282 б - 0,18.

25.Тіл – адамдар арасындағы қарым-қатынасының негізі. БҚМУ хабаршысы 1/2008 ғылыми журнал 188-190 бб.-  0,12 .Серіктес авторлар: Үмбетова Г.М.

26.Ақын М.Жумабаевтың еңбектеріндегі психологиялық мәселелердің астарлары хақында . БҚМУ хабаршысы 1/2009 ғылыми журнал 196-198 бб.-  0,12. Серіктес авторлар: Жумасеитова А.

27.Ойын - дүниетаным құралы. БҚМУ хабаршысы 2/2010 ғылыми журнал 74-76 бб. -0,12

28.Ұлттық ойындардың психологиялық ерекшеліктері. БҚМУ хабаршысы, 1/2011 ғылыми журналы 116-118 бб. - 0,25. Серіктес авторлар: Умбетова Г.М.

 

{tab=Шетельдык басылымдарда жарияланған мақалалар}

1.Вопросы подготовки студентов к проведения антиалкогольного воспитания в школе. Совершенствование содержания форм и методов антиалкогольного и антиноркатического воспитания учащихся.Тезисы докладов региональной научно-методической конференции.г.Благовещенск.1990г.  - 0,5

 

{tab=Электронды оқу-әдістемелік құрал.}

1.Психологиялық тестілер жинағы. БҚМУ электрондық оқу құралы2011 159б - 3,3. Серіктес авторлар: Доскалиева Р.Б., Жароллаева Ж.Ж.

 

 

{tab=Оқу-әдістемелік құралы}

1.Психология, педагогика және психология мамандығының күндізгі және сырттай оқу бөлім студенттеріне арналған оқу құралы. Оқу құралы. Орал 2002-89 б - 5,5

 {/tabs}

 

 

Brandbook

 

brendbook

EDU NEWS

ҚР БҒМ ресми Telegram-каналы

Официальный Telegram-канал МОН РК

Абай Құнанбайұлының туғанына 175 жыл

 

175-Abai

Әл-Фарабидің туғанына 1150 жыл

 

Сауалнама - Анкета

 

Есіңде болсын! - Помните!

Жалған хабарлама жауапкершілігі...

stop-teror

За анонимные сообщения...

VIRTUAL TOUR

DATABASES

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.

STAY CONNECTED