«Бәйтерек» акмеологиялық орталығы

adelbayeva

1.Ғылыми орталық құрылғаны туралы қысқаша мәлімет: «Бәйтерек» ғылыми акмеологиялық орталығы М.Өтемісов атындағы университет ректорының 2012 жылғы 23 қазандағы №013-539 бұйрықпен бекітіліп, құрылды. 

«Бәйтерек» акмеологиялық орталығының директоры – тарих ғылымдарының докторы, доцент Н.А.Адельбаева  

Орналасу мекен жайы: Орал қаласы, Студенттер көшесі 4, 7 оқу ғимараты (Педагогика факультеті), 223 каб. Байланыс телефоны: 8 (7112) 50-32-54. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

2. Ғылыми орталықтың басты мақсаты – тұлғаның кәсіби-тұлғалық дамуын акмеологиялық тұрғыдан қамтамасыз ету.

Жеке мақсаттары:

− Мамандардың кәсіби-тұлғалық қызметіне психологиялық-акмеологиялық қолдау көрсету;

− Мамандардың кәсіби іс-әрекетте жетістікке жету ретіндегі негізгі факторы - психологиялық-педагогикалық орта құру; 

− Мамандардың біліктілін жетілдіру, аттестациялау, орналастыру, таңдау жүйесін психологиялық - акмеологиялық  тұрғыдан қамтамасыз ету. 

Ғылыми орталықтың міндеттері: 

1. Кәсіби нақты аймақта мамандардың психологиялық іс-әрекет мазмұнын анықтау;

2. Кәсіби іс-әрекетіндегі жетістікке жетуде әсер ететін орта факторы мен жағдайын зерттеу; 

3. Қызметкерлердің кәсіби іс-әрекетінде жетістікке жету нәтижелері мен үдерісін зерттеу;

4. Маманның тұлғалық-кәсіби бейінділігін, тұлғалық-кәсіби даму ерекшеліктерін анықтау; 

5. Тұлғалық-кәсіби өзін-өзі жетілдіруді белсендендіру мақсатында тұлғаның табиғи бар мүмкіншіліктерін анықтау;

6. Мамандардың тұлғалық-кәсіби  дамуына мониторинг жүргізу; 

7. Тұлғаның «акмеге», «акме» деңгейіне  жету, «жақын даму» және «алыс даму» қозғалыс заңдылығын анықтау мақсатында оларды теориялық тұрғыдан ұғыну, алынған мәліметтерді талдау. 

3. Бәйтерек» ғылыми акмеологиялық мүшелерінің тізімі: 

1.Иманғалиев А.С. – п.ғ.д., профессор;

2.Сардарова Ж.И. – п.ғ.д., доцент;

3.Ломоносов И.М. – п.ғ.к., доцент; 

4.Сарсенбаева Б.И. – п.ғ.д., профессор;

5.Молдагалиев Б.А. – п.ғ.к., доцент; 

6.Адельбаева Н.А. – т.ғ.д., доцент;

7.Нургалиев К.А. – пс.ғ.к., доцент;

8.Ергалиева Г.А. – п.ғ.к., доцент;

9.Муханбетчина А.Г. – п.ғ.к., доцент; 

10.Хасанова И.У. – п.ғ.к., аға оқытушы; 

11.Мунайдарова Б.Б. – аға оқытушы;

12.Баюканская С.Ф. – аға оқытушы, психология магистрі;

13.Ажиева А.С. – аға оқытушы, педагогика және психология магистрі; 

14.Абугалиева Г.С. – аға оқытушы, филология магистрі;

15.Кулдашева Н.У. – аға оқытушы, педагогика ғылымдарының магистрі; 

16.Кусенова Л.П. – аға оқытушы, психология магистрі;

17.Байгалиева Ж.Г. – аға оқытушы, педагогика және психология магистрі;

18.Ерниязов О.Н. – оқытушы, педагогика магистрі;

19.Абдираимова Э.К. – оқытушы, педагогика ғылымдарының магистрі;

20. Ерниязова С.Н. – оқытушы, педагогика ғылымдарының магистрі.

4.  «Бәйтерек» акмеологиялық орталықтың ғылыми-зерттеу тақырыптары:

1. Білім беруді ақпараттандыру жағдайында мамандарды кәсіби іс-әрекетке дайындау технологиясын жасақтау; 

2. Алдыңғы қатарлы отандық білім беру жүйесін қалыптастырудағы акмеологиялық тұрғы: мәселелері мен болашағы;

3. 12 жылдық білім берудің ғылыми-әдістемелік негіздері;

4. Болашақ мамандардың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруды жетілдірудің перспективалық жолдары.

6. «Бәйтерек» акмеологиялық орталық мүшелерінің жарияланған ғылыми мақалалар саны (2014-2015 жж.) 

 

Фамилия, имя

2014 ж.

2015 ж.

1

Иманғалиев А. С.

4

7

2

Сардарова Ж.И.

13

8

3

Ломоносов И.М.

1

 

4

Сарсенбаева Б.И.

1

2

5

Молдагалиев Б.А.

6

2

6

Адельбаева Н.А.

 

2

7

Нургалиев К.А.

1

 

8

Ергалиева Г.А.

3

 

9

Муханбетчина А.Г.

15

3

10

Хасанова И.У.

-

4

11

Мунайдарова Б.Б.

2

1

12

Баюканская С.Ф.

6

3

13

Ажиева А.С.

2

1

14

Абугалиева Г.С.

3

5

15

Кулдашева Н.У.

2

1

16

Кусенова Л.П.

2

1

17

Байгалиева Ж.Г.

1

2

18

Ерниязов О.Н.

7

1

19

Абдираимова Э.К.

2

1

20

Ерниязова С.Н.

3

1

 

 

 

 

«Бәйтерек» акмеологиялық орталық мүшелерінің жарияланған монографиялары:

1. Имангалиев А.С. «Прогрессивные идеи и опыт народного воспитания у казахов». / Монография. – Алматы: Өлке, 1997. – 140 с.;

2. Имангалиев А.С. «Педагогическая валеология». / Монография. – Алматы: Алем, 1998. – 262 с.;

3. Сардарова Ж.И. «Білім беруді жаңарту жағдайында бастауыш мектепті ақпараттандырудың тұжырымдамалық негізі». / Монография. – Орал: БҚМУ, 2014. – 258 б.;

4. Сарсенбаева Б.И. «Психология современного подростка». Под редакцией Д.И.Фельдштейна. / Монография. – М.: Педагогика, 1987. – 233 с.;

5. Сарсенбаева Б.И. «Психология личностного и профессиональго самосовершенствования учителей». / Монография. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2005.

7. Іске асырылған және асырылып жатқан ішкі қаржыландырылатын жобалар тізімі:

2012 ж.

1. «Жалпы білім беретін мектеп оқушыларының нәтижелі әлеуметтенудің ғылыми-әдістемелік негізі елдің зияткерлік әлеуетінің факторы ретінде»;

2. «Кредиттік оқыту жағдайында студенттердің зерттеу іс-әрекеті».

2013ж.

3. «Жоғары білім беру аймағында болашақ педагог-мамандардың тұлғасын құрудың акмеологиялық жағдайы» 

2014 ж.

4. «Білім беруді ақпараттандыру жағдайында мамандарды кәсіби іс-әрекетке дайындау технологиясын жасақтау» (БОПӘ мамандығы негізінде). 

2015 ж.

Жоба жетекшісі Б.Б.Мунайдарова. ҚР БжҒМ Ғылым комитетінің 2015-2017 жылдарға арналған ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландырылған жобасы: «ЖОО-ның білім беру кеңістігінде болашақ педагог тұлғасының дамуының акмеологиялық детерминанттары». 

Біліктілік жетілдіру

2013 ж.

1.Байғалиева Ж.Г. Сертификат «ҚР ЖОО педагогикалық мамандықтарының оқытушыларының біліктілігін арттыру» (240 сағат) ҚР білім беру жүйесінің басшы және ғылыми педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыратын республикалық институты «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы (Алматы қаласы мамыр 2013 ж.).

2.Сардарова Ж.И. Сертификат «ҚР ЖОО педагогикалық мамандықтарының оқытушыларының біліктілігін арттыру» (240 сағат) ҚР білім беру жүйесінің басшы және ғылыми педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыратын республикалық институты «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы (Алматы қаласы, қазан 2013 ж.).

3.Мұнайдарова Б.Б. Сертификат. «ҚР ЖОО педагогикалық мамандықтарының оқытушыларының біліктілігін арттыру» (240 сағат) ҚР білім беру жүйесінің басшы және ғылыми педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыратын республикалық институты «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы (Алматы қаласы, қараша 2013 ж.).

2014 ж.

1.Абугалиева Г.С. Куәлік.  ҚР педагог кадрларының біліктілігін арттырудың деңгейлі бағдарламалары аясында үшінші (базалық) деңгей (256 сағат) тренерлерді оқыту (Астана қаласы,  қаңтар-наурыз 2014ж.).

2.Абугалиева Г.С. Куәлік.  ҚР педагог кадрларының біліктілігін арттырудың деңгейлі бағдарламалары аясында екінші (негізгі) деңгей (256 сағат) тренерлерді оқыту (Астана қаласы, мамыр-шілде 2014ж.).

3.Абугалиева Г.С. Куәлік. ҚР педагог кадрларының біліктілігін арттырудың деңгейлі бағдарламалары аясында бірінші (ілгері) деңгей (256 сағат) тренерлерді оқыту (Астана қаласы,  қыркүйек-қараша 2014ж.).

4.Калаханова С.Б. Сертификат. «ҚР ЖОО педагогикалық мамандықтарының оқытушыларының біліктілігін арттыру» (240 сағат) «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы ҚР білім беру жүйесінің басшы және ғылыми педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыратын республикалық институты (Алматы қаласы, желтоқсан 2014 ж.).

2015 ж. 

1.Ерниязова С.Н. Сертификат. «Назарбаев Зияткерлік мектептері ДББҰ» Педагогикалық шеберлік орталығы Кембридж университетінің Білім беру факультетімен бірлесіп әзірлеген ҚР педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттырудың деңгейлі бағдарламасы негізінде дайындалған педагог кадрларды даярлайтын ЖОО ПОҚ қатарынан тренерлерді оқыту бағдарламасы (232 сағат) (Астана қаласы,  ақпан-наурыз 2015ж.).

2.Абдираимова Э.К. Сертификат. «Назарбаев Зияткерлік мектептері ДББҰ» Педагогикалық шеберлік орталығы Кембридж университетінің Білім беру факультетімен бірлесіп әзірлеген ҚР педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттырудың деңгейлі бағдарламасы негізінде дайындалған педагог кадрларды даярлайтын ЖОО ПОҚ қатарынан тренерлерді оқыту бағдарламасы (232 сағат)  (Астана қаласы,  ақпан-наурыз 2015ж.).

3.Ерниязов О.Н. Сертификат. «ҚР ЖОО педагогикалық мамандықтарының оқытушыларының біліктілігін арттыру» (240 сағат) «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы (Алматы қаласы, қазан 2015ж.).

4.Кусенова Л.П. Сертификат. «ҚР ЖОО педагогикалық мамандықтарының оқытушыларының біліктілігін арттыру» (240 сағат) «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы (Алматы қаласы, қазан 2015ж.).

5.Abugaliyeva Gulshat. This to certify that she attended a series of seminars organised by the North Leadership Centre as part of the following course: «Learning and Teaching in Higher Education» (Newcastle, 19 th November, 2015).

 

 

Жастар - болшақ энергиясы

youth futureenergy

МӘЛІМЕТТЕР ҚОРЫ

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.

СЕРПІН-2050

IT-ПЛАНЕТА

it-planet

ВИРТУАЛДЫ ТУР

БАЙЛАНЫСТА БОЛ