Қазақстан тарихы және өлкетану орталығы

Rysbekov

1. Ғылыми орталық құрылғаны туралы қысқаша мәлімет: «Қазақстан тарихы және өлкетану» орталығы 2012 жылдың 23 қазанында құрылды (Бұйрық № 013-539. 23.10.2012 ж.).

«Қазақстан тарихы және өлкетану» ғылыми орталығының жетекшісі – тарих ғылымдарының докторы,  профессор Т.З.Рысбеков

Орналасу мекен-жайы: Орал қаласы, Сарайшық көшесі 34, М. Өтемісов атындағы БҚМУ-дың №3 оқу ғимараты, 405-кабинет.

Байланыс телефоны: 8 (7112) 51-04-69

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

2. Ғылыми орталықтың басты мақсаты – Қазақстан тарихы мен өлкетануға қатысты тарихы деректерді саралау, өлке тарихында өзіндік ізін қалдырған тарихи тұлғалардың өмірі мен қызметіне қатысты жаңа мұрағаттық құжаттарды ғылыми айналымға тарту, өңірдегі археологиялық ескерткіштерге зерттеу жүргізіу арқылы студент жастарды отансүйгіштікке тәрбиелеу.  

Міндеттері: «Қазақстан тарихы мен өлкетану» саласы бойынша жарық көрген зерттеу еңбектерін жүйелеп,  таразылау; Отандық тарих ғылымында қалыптасқан теориялық-әдістемелік көзқарастарды ғылыми тұрғыдан саралау; Өлке тарихының өзекті мәселелерін жаңаша пайымдау; Қазақстан тарихы мен өлке тарихына қатысты мұрағат құжаттарын және ел жадында сақталған шежірелік деректерді, этнографиялық мәліметтерді жинақтау; Өлке тарихында өзіндік орны бар тарихи тұлғалар мен мемлекет қайраткерлерінің өмірі мен қызметіне қатысты деректі мәліметтерді сұрыптау; Өңірдегі археологиялық ескерткіштерге қазба жұмыстарын жүргізу; Батыс Қазақстан өңіріндегі эпиграфикалық ескерткіштер, яғни қазақ құлпытастарының тарихын зерттеу; ; Өлке тарихы  арқылы студент жастарды ұлттық патриотизм рухында тәрбиелеу; Қазақстан тарихы мен өлкетануға қатысты ғылыми-тәжірибелік, оқу-әдістемелік конференциялар, дөңгелек үстелдер ұйымдастыру, оқу құралдары мен ғылыми монографиялар даярлау.

  

3. «Қазақстан тарихы және өлкетану» ғылыми-зерттеу орталығы мүшелерінің тізімі:

 

1. Рысбеков Т.З. – т.ғ.д., профессор;

2. Ахметова Ұ.Т. – т. ғ.д., доцент;

3. Жақсығалиев Ж.Ж. – т.ғ.к., аға оқытушы;

4. Исмурзин Ж.А. – т.ғ.к., аға оқытушы;

5. Бижанова А.Е. – т.ғ.к., доцент;

6. Байболсынова А.С. – т.ғ.к., доцент;

7. Тукешева Н.М. – т.ғ.к., аға оқытушы;

8. Айдарова Ш.А. – т.ғ.к., аға оқытушы;

9. Тастаева Ж.К. – т.ғ.к., аға оқытушы;

10. Муханғалиева Ж.Қ. – т.ғ.к., аға оқытушы;

11. Дюсенгалиева М.Ғ.  – т.ғ.к., оқытушы;

12. Бактыгулова Б.Н. – аға оқыутшы;

13. Қалменов М.Д. – оқытушы;

14. Жалекенова Г.Т. – магистр, аға оқытушы;

15. Клышев Е.Е. – магистр, оқытушы;

16. Айбекова Г.Ю. – магистр, оқытушы.

 

4. Ғылыми орталықтың ғылыми-зерттеу тақырыптары:

1. Қазақстан тарихы және өлкетанудың өзекті мәселелері;

3. Батыс Қазақстанның археологиясы мен этнографиясы. 

 

5. Ғылыми-зерттеу орталық мүшелерінің жарияланған ғылыми мақалалар саны: 

1. Рысбеков Т.З. Тарих толқынындағы тарихи зерттеулердің негізгі бағыттары //  «VIIІ Дулати  оқулары», - «М.Х.Дулати – тарихи танымы және қазіргі кезең» тақ.-ТарГу. – Тараз, 2014.

2. Рысбеков Т.З. Тарих сабағында патриотизмге тәрбиелеу // «Шоқан оқулары – 18», халықаралық ғылыми–практикалық конференция, КМУ. – Көкшетау, 2014.

3. Рысбеков Т.З. Основные периоды изучения памятников Приуралья // Международная научно-практическая конференция,  посв. 90 летию профессора У.Х.Шалекенова на тему: «Актуальные проблемы и перспективы развития Казахстанской археологической и этнологической науки». - КазНУ им. аль-Фараби, Алматы 2014.

4. Рысбеков Т.З. МНПК «Казхстан и мировое историческое пространство: общее и особенное через национальную идею «Мәңгілік ел» - Ш.Уалиханов атындағы ИИЭ. – Алматы, 17.04.2014.

5. Рысбеков Т.З. Туристік өлкетану қызметін дамытудың кейбір ғылыми практикалық аспектілерінің мәселелері // ХҒПК «Туризм, өлкетану және экологияның географиялық проблемалары». – ҚазҰПУ  - Алматы, 2014. – 12-13.05

6. Мұқтар Ә.Қ. Қазақ тарихындағы билер институты және Әйтеке би // «Ұлы дала ділмары – Әйтеке би» Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары 25 сәуір 2014 ж. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі; Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. – Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2014. - 49-56 бб.

7. Ахметова Ұ.Т. Орынбор мұрағаты және қазақ хандығы туралы// Қазақ хандығының тарихы: құрылуы, қалыптасуы және дамуы». – Халықаралық ғылыми практикалық конференция. – Орал, БҚМУ, 2015, 26.05.

8. Ахметова У.Т., Тукешева Н.М. Археологическая деятельность российских научных обществ XIX - нач. XX вв. по изучению Западного Казахстана// Вторая Всероссийская научно-практическая конференция «Народы Южного Урала на страже Родины». – Оренбург, РФ, 23 февраля,  2013.

9. Жақсығалиев Ж.Ж. Әз-Жәнібек хан һәм Асан Қайғы тарихындағы таңдақтар// Қазақ хандығының тарихы: құрылуы, қалыптасуы және дамуы». – Халықаралық ғылыми практикалық конференция. – Орал, БҚМУ, 2015, 28.05.

10. Айдарова Ш.А. Саяси құжаттардың тарихи маңызы // Республиканская научно-практическая конференция «Независимость и суверенитет Казахстана в потоке истории (1991-2014гг.). Уральск, 30 мая, 2014.

11. Айдарова Ш.А. Ұлы тұлғалар дипломатиясы // Международная научная конференция студентов и молодых ученых «Наука и образование». –  Астана, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, 12 апреля, 2014.

12. Бактыгулова Б.Н. Исатай Тайманұлы, Махамбет Өтемісұлы бастаған ұлт-азаттық көтерілістің тарихта алатын орны// Махамбет Өтемісұлының 210 жылдығына арналған дәстүрлі «V Махамбет оқулары» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. Материалдар жинағы. – Орал, 2013.

13. Байбулсинова А.С. Д.Күсепқалиев – қоғам қайраткері және дарынды дәрігер // М.Өтемісұлының 210 жылдығына арналған дәстүрлі «Ү Махамбет оқулары» атты РҒТК материалдары. – Орал, 2013. – 188-195 бб.

14. Байбулсинова А.С. Батыс Алашорда қайраткері – Молданияз Бекімов// 2014 жылдың 26 қыркүйегінде  Алаш қайраткерлерін еске алуға арналған «Ұранымыз –ұлт зиялыларын дәріптеу» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция. – Орал, 2014.

15. Тукешева Н.М. Изучение Западного Казахстана российскими экспедициями XVIII-XIX вв.// Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы истории Казахстана в новом веке». –  Уральск, 5 декабря 2013.

16. Тукешева Н.М. К истории экономического взаимодействия сопредельных территорий России и Казахстана: меновые дворы Уральской области как центры пограничной торговли//  Международная научно-практическая конференция «Народы сопредельных государств России и Казахстана на евразийском пространстве: диалог и сотрудничество». – Уральск,  Оренбург, 29 октября, 2014.

17. Тукешева Н.М. Башкиры в составе тюркоязычного населения Уральского (Яицкого) казачьего войска // Сб. материалов. – БашГУ. Уфа, 2014.

18. Тастаева Ж.К. Религиозные верования казахского народа в XIII-XIX вв.// Сборник материалов республиканской научно-практической конференции «Религиоведение-требование времени». – Уральск, 29 октября, 2014. 

19. Тастаева Ж.К. Роль и значимость Первого Президента РК Н.А. Назарбаева в становлении и развитии казахстанско-российских отношений в постсоветский период// Международная научно-практическая конференция «Лидер нации политическая практика, феноменология становления и развития казахстанской государственности». – Уральк, ЗКГУ им М.Утемисова, 27 ноября, 2014.

20. Мухангалиева Ж.К., Ахметова У.Т. История Яицкого казачества в работах российских исследователей XIX – нач. XX вв. // Сб.материалов второй Всероссийской научно-практической конференции «Народы Южного Урала на страже  Родины». – Оренбург, 2013.

21. Тукешева Н.М. Оренбургский меновой двор как центр пограничной торговли с казахами Младшего жуза в работах российских исследователей XVIII-XIXвв. // Международная научно-практичесая конференция «Формирование и современное положение среднеазиатских диаспор в России». – Оренбург, 14 июня, 2013.

22. Калменов М.Д. Кирпечеобжигательная печь с городища Жайык // Доклад на 6 Международной конференции, посвященной памяти Г.А.Федорова-Давыдова «Диалог городской и степной культур на Евразийском пространстве». – Казань, 27-29 сентября, 2013.

23. Калменов М.Д. Печь для сжигания извести  с городища Жайык //Доклад на 4-ой Нижневолжской археологической конференций. – Саратов, 18-21 октябрь, 2013.

24. Калменов М.Д. Круглое погребальное сооружение с городища Жайык.  Материалы 4-международной научной конференции «Кадырбаевские чтения - 2014». – Ақтөбе, 2014. – Стр. 201-208.

25. Клышев Е.Е. Зарождение религиозных представлений человечества в древности// Республиканская научно-практическая конференция «Религиоведение-требование времени». –Уральск,  29 октября, 2014.

26. Клышев Е.Е. Мезолитические памятники Западного Казахстана // Сборник материалов «Молодые ученые Казахстана». – Астана, 2014.

27. Аллаярұлы Ж. Мінді Науша атына-ай... // DANAkaz. – 2013. - № 10 (11). – 28-34 бб.

28. Аллаярұлы Ж. Мінді Науша атына-ай... // DANAkaz.–2014. - №1 (12). – 28-32бб.

29. Исмурзин Ж.А. Есенгелді бай тарихы толық танылды ма?//DANAkaz. – 2014. - № 6-7 (15). – 18-27 бб.

30. Исмурзин Ж.А. Есенгелді бай тарихы толық танылды ма? // DANAkaz. – 2015. -№ 1-2 (16). – 18-27 бб.

31. Исмурзин Ж.А. Есенгелді бай тарихы толық танылды ма?//DANAkaz.–2015.- № 4 (18). – 8-12 бб.

32. Исмурзин Ж.А. Есенгелді бай тарихы толық танылды ма? //DANAkaz.–2015.- № 5 (19). – 8-13 бб.

33. Исмурзин Ж.А. Есенгелді бай тарихы толық танылды ма? //DANAkaz.–2015.- № 6-7(20). – 10-18 бб.

34. Исмурзин Ж.А. Есенгелді бай тарихы толық танылды ма? //DANAkaz.–2015.- № 8(21). – 8-16 бб.

35. Исмурзин Ж.А. Құлпытас – құнды құжат // DANAkaz.–2015. - № 6-7 (20). – 74-75 бб. 

36. Исмурзин Ж.А. Құлпытастағы құпия сыр // Орал өңірі. – 2015. – 13 тамыз 

37. Исмурзин Ж.А. Бөкей хан тарихындағы таңдақтар // Қазақ хандығынан – Егемен Қазақстанға» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конфернция материалдары = От Казахского ханства к Суверенному Казахстану: материалы международной научно-практической конференции / құрастырушылар: Альдешова С.Б., Салихова А.А. І бөлім. – Атырау: Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті, 2015. – 68-73 бб.

 

«Қазақстан тарихы және өлкетану» ғылыми-зерттеу орталығы мүшелерінің жарияланған монографиялары, оқулықтары:

 

1. Рысбеков Т.З. Тарихи таным және ақиқат. 2-басылым. – Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ баспа орталығы, 2012. – 364 б.

2. Рысбеков Т.З. Проблемы совершенствования учебного процесса в воспитании. – Уральск: Ред-изд. центр ЗКГУ им. М.Утемисова, 2012. – 294 с.

3. Рысбеков Т.З. Тарих сабағында инновациялық әдістерді пайдалану. – Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ, 2012. – 48 б.

4. Ахметова Ұ.Т., Мухангалиева Ж.К. Электронные учебник на двух языках «Қазақстандағы зерттеген ғылыми қоғамдар мен мекемелер тарихы (ХІХ-ХХ ғғ.)». – Орал: М.Өтемісов атынд. БҚМУ, 2012.

5. Ахметова Ұ.Т. Орынбор ғылыми мұрағаттық комиссиясы. – Алматы: Арыс, 2013. – 320 б.

6. Мұқтар Ә.Қ. Тарих айдынындағы тұлғалар. Ғылыми мақалалар жинағы. – Алматы: Арыс, 2013. – 256 б.

7. Бақтығұлова Б.Н. Қазақстан тарихы. – Орал, 2013.

8. Рысбеков Т.З. Тарихи тұлғалар: уақыт және өмір жолдары. – Алматы: «Абзал-Ай», 2014. – 528 б.

9. Ахметова Ұ.Т. Ресейдің Қазақстанды зерттеуі: тарихы, бағыттары, нәтижелері (ХІХ-ХХ ғ. басы). – Астана: «Самрад», 2014. – 150 б.

10. Ахметова Ұ.Т. Қазақстандағы зерттеген ғылыми қоғамдар мен мекемелер тарихы (ХІХ-ХХ ғғ.). – Орал: БҚМУ БАҚ және баспа орталығы, 2014. – 156 б.

11. Ахметова Ұ.Т., Тукешева Н.М. Научные общества и учреждения (ХІХ-нач. ХХ вв.): история и деятельность по изучению Казахстана. – Уральск: Ред-изд. центр ЗКГУ им. М.Утемисова, 2014. – 113 с.

12. Ахметова Ұ.Т., Мұқтар Ә.Қ., Тукешева Н.М., Мухангалиева Ж.К. Ретроспективный научно-вспомогательный библиографический указатель «Периодические издания российских научных обществ и учреждений, труды их членов по изучению Казахстана (XVIII-нач. ХХ вв.)». – Астана: «Самрад», 2014. – 150 с.

13. Рысбеков Т.З., Бірімжаров Б.Қ., Құрманалин С.Б., Жақсығалиев Ж.Ж., Рысбекова С.Т. Батыс Қазақстан облысының тарихы. Мектеп оқушыларына арналған оқу құралы. – Орал: Полиграфсервис, 2015. – 292 б. 

 

Жастар - болшақ энергиясы

youth futureenergy

МӘЛІМЕТТЕР ҚОРЫ

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.

СЕРПІН-2050

IT-ПЛАНЕТА

it-planet

ВИРТУАЛДЫ ТУР

БАЙЛАНЫСТА БОЛ