Доскалиева Роза

doskalieva

 

Аға оқытушы-психология магистрі

{tab=1.ПЕДАГОГ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ}

Тегі:    Доскалиева 

Аты:    Роза

Туылған күні : 1 қаңтар  1960 ж.

Туылған жері:  БҚО,  Тайпақ  ауданы.

Жалпы еңбек өтілі –  31 жыл

Педагогикалық жалпы өтілі – 28 ж.

Аталған оқу орнындағы жұмыс өтілі - 28ж

Ғылыми қызметі : аға оқытушы, психология магистрі               

Ұялы телефон:  87016265494

 

{tab=2.БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ  МӘЛІМЕТ}

1.1997 ж. әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің жоғары оқу орындары оқытушыларының біліктілігін арттыру Институтының   Психология мамандығы бойынша толық курсы (май 1997ж.)

2.1999 ж. «Мето-моделирование» тақырыбында Қазақстан- герман оқу центрлерінің бірлескен психологиялық семинары.  «Андас» (ноябрь 1999ж.)

3.2007 ж. әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің жоғары оқу орындары оқытушыларының біліктілігін арттыру Институтының   Психология мамандығы бойынша толық курсы (июнь 2007ж.)

4.2009 ж. Н.Г.Чернышевский атындағы Саратов мемлекеттік университетінің «Опыт организации социально-педагогической деятельности в образовательных учреждениях различного типа» тақырыбында білім жетілдірілді. (декабрь 2009 ж.)

5.2010 ж. әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің жоғары оқу орындары оқытушыларының біліктілігін арттыру Институтының Жалпы психология мамандығы бойынша (октябрь 2010ж.)

6.2011 ж. М.Өтемісов атындағы БҚМУ «Психологические аспекты формирования профессиональной компетентности педагога» мастер класс,

Ресей Федерациясының психология канд.,доцент А.С.Турчин (Иванов мемлекеттік университеті) басшылығымен өткізілді. (5 ноябрь 2011).

7.2011 ж. Ресей Халықтар достығы университеті, «Актуальные вопросы современных гуманитарных наук». Москва.  (декабрь 2011 ж.)

8.2012 ж.  М.Өтемісов атындағы БҚМУ,»Жоғарғы мектептегі педагогика»

(22 июль 2012 ж).

9. 2013 ж. М.Өтемісов атындағы БҚМУ «Внедрение инновационных технологий обучения». (апрель 2013г).

10.2013 ж. М.Өтемісов атындағы БҚМУ Өзін-өзі тану курсы. Аймақтық біліктілікті жетілдіру институты. (июнь 2013 г).

11.2014 ж. М.Өтемісов атындағы БҚМУ «Процесс обучения и воспитания в современном ВУЗе». (январь,2014г.)

 

{tab=3.СЕМИНАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ}

1.Практическая работа спортивного психолога «Дене шынықтыру және бастапқы әскери дайындықта оқитын жастардың өзекті мәселелері» атты обл. Ғылыми-практ. конференция материалдары.-Орал,2006.41-46 б. 

2.Психологические особенности несовершеннолетних правонарушителей. «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі және қылмыстық және азаматтық заңнаманың даму тенденциялары» атты аймақтық Ғылыми-практ.конф. материалы.-Орал, 2007.— 208 – 213 б. ISBN 9965- 748-58-6

3.5 – 6 жастағы балалар психологиясының даму ерекшеліктері. «Педагогикалық оқу орындарында құзіреттілік тұрғыдан білім беруді жүзеге асырудың өзекті мәселелері  атты респуб.ғылыми практ. конф.материалдары. -Орал, 2007.—  209 – 213 б. ISBN 9965-748-49-7

4.Психодиагностика-психологиялық қызметтің негізгі бағыты. «Батыс Қазақстандағы тарих ғылымы мен білім дамуының мәселелері: ізденістер мен міндеттер» атты тарих ғыл.докторы,академик Т.З.Рысбековтың  60 жасқа толуына арнал. Респуб.ғыл.тәж.конф. материалдары.-Орал,2007.-192 –  195 б. ISBN 9965-748-66-7

5.Оқыту процесіндегі танымдық әрекеттер диагностикасының психологиялық ерекшеліктері. «Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы және жоғары Мектеп міндеттері» атты М.Өтемісов атын. БҚМУ  75 жылд.арналған хал.ғыл.т.конф.материалдары.-Орал, 2007.-200-203б. ISBN 9965-748-74-8. 

6.Самара Университетінің профессоры Е.Я.Коганның «Қазіргі кездегі білім берудің жаңа жүйелері» тақырыбында семинар. 

7.«Интерактивті тақтаны пайдалану» электронды оқыту курсы. 2007 ж. 

8.Педагогикалық шеберлік «Жоғары және орта оқу орындарында оқу  

процесін басқарудағыоқытушының шеберлігі» (семинар) 2008 ж.

Инновациялық және интеративтік оқыту әдістемесі «Тұлғалық-бағдарлы 

оқыту технологиясы»(интерактивті семинар) 2008 ж

9.«Мектептегі психологиялық қызмет» (семинар) ЖОБ №44, 2008 ж

10.«Педагогикалық іс-әрекет субъектісі ретіндегі педагог» (семинарлар).

11.Дарындылықтың психологиялық диагностикасы. «Аймақтық білім беру жүйесіндегі инновациялық процестерді басқа-ру»атты халық.ғыл.практ.конф.материалдары.-Орал,2008.- 212 – 217 б.

12.Психодиагностикалық әдістерді классификациялаудағы негізгі мәселелер. «Ұлттық білім беру жүйесін жаңарту және адам ресурстарының жаңа сапасын қалыптастырудағы оның ролі» хал.ғыл.пр.конф. материалдары.-Орал,2009.- 212-216 б.   ISBN 9965 -748-90-х

13.Студенттің өзіндік жұмысы шығармашылық қабілеттің негізі. Жоғары оқу орындарында студенттік өзін-өзі басқару ұйымын құру.тиімділігі: тәжірибесі, проб. және перспективалары Респ. ғ. тәж.к., 2010, 121-124 б.

14.Развитие компетентности самоменеджмента как одна из целей обучения в вузе.  Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарындағы академиялық ұтқырлық: тәжірибе және даму мүмкіндіктері» хал. Ғылыми-тәж.конф. 4 қараша 2011ж., 215-220 б.

15.Қазіргі психологиялық диагностиканың теориялық негізі. М.Өтемісов атын. БҚМУ 80 ж.арналған хал.ғыл.т.конф.материалдары.-Орал, 2012,

140-143 б.

 

{tab=4.ҚАЗАҚСТАНДА  ЖАРИЯЛАНҒАН  БАСЫЛЫМДАР.}

1.Мектептегі психологиялық қызмет.(12 жылдық мектептегі психология). Ұстаз.Батыс Қазақстан ғылыми-әдістемелік журнал.-Орал, 2006.-№1(30)-.85-90 б.

2.Некоторые аспекты индивидуальной психокоррекции в педагогическом процессе. Психология, Социология, Дефектология. Республикалық ғылыми журнал. Астана,2006.-№6.-24-29 б.  

3.Практическая работа спортивного психолога «Дене шынықтыру және бастапқы әскери дайындықта оқитын жастардың өзекті мәселелері» атты обл. Ғылыми-практикалық конференция материалдары.-Орал,2006.- 41-46 б. 

4.Психологические особенности несовершеннолетних правонарушителей. «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі және қылмыстық және азаматтық заңнаманың даму тенденциялары» атты аймақтық Ғылыми-практ.конф. материалы.-Орал,2007.— 208 – 213 б. ISBN 9965- 748-58-6

5.5 – 6 жастағы балалар психологиясының даму ерекшеліктері. «Педагогикалық оқу орындарында құзіреттілік тұрғыдан білім беруді жүзеге асырудың өзекті мәселелері  атты респуб.ғылыми практ. конф.материалдары. -Орал,2007.—  209 – 213 б. ISBN 9965-748-49-7

6.Психодиагностика-психологиялық қызметтің негізгі бағыты. «Батыс Қазақстандағы тарих ғылымы мен білім дамуының мәселелері: ізденістер мен міндеттер» атты тарих ғыл.докторы,академик Т.З.Рысбековтың  60 жасқа толуына арнал. Респуб.ғыл.тәж.конф. материалдары.-Орал,2007.-192 –  195 б. ISBN 9965-748-66-7

7.Оқыту процесіндегі танымдық әрекеттер диагностикасының психологиялық ерекшеліктері. «Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы және жоғары Мектеп міндеттері» атты М.Өтемісов атын. БҚМУ  75 жылд.арналған хал.ғыл.т.конф.материалдары.-Орал, 2007.-200-203б. ISBN 9965-748-74-8.

8.Дарындылықтың психологиялық диагностикасы. «Аймақтық білім беру жүйесіндегі инновациялық процестерді басқа-ру»атты халық.ғыл.практ.конф.материалдары.-Орал,2008.- 212 – 217 б.

9.Психодиагностикалық әдістерді классификациялаудағы негізгі мәселелер. «Ұлттық білім беру жүйесін жаңарту және адам ресурстарының жаңасапасын қалыптастырудағы оның ролі» хал.ғыл.пр.конф. материалдары.-Орал,2009.- 212-216 б.   ISBN 9965 -748-90-х

10.Психологиялық диагностиканың даму барысындағы жалпы ерекшеліктер. Ұлт тағылымы.-2009.-№1-225-231 б.

11.Қазіргі кезеңдегі психологиялық педагогикалық зерттеулердегі психодиагностиканың теориялық негіздері мен мәселелері. ҚазҰУхабаршысы. Психология, социология сериясы.-2009.-№1- 5–11б.

12.Тұлға психодиагностикасында Дж.Келлидің когнитивті теориясының негізгі ерекшеліктері. ҚазҰУ хабаршысы.Психология,социология сериясы.-2009.-№1 – 63-69 б.

13.Педагогика және Психология мамандықтарына арналған «Тұлға психодиагностикасы тақырыбы бойынша арнаулы курс жоспары. 

М.Өтемісов атындағы БҚМУ. «Озық тәжірибе мектебі» оқу-

әдістемелік  жинағы.-2009.-, 87-90б.

14.Психологиялық зерттеу әдістерін жүйелеудегі негізгі ерекшеліктер. 

Вестник НАПК (Национал.ассоциации психологов Казахстана)-  

ғылыми практикалық психол.журнал.- 2010, №3-4,  64-73 б.

15.Психодиагностика әдіснамасын жүйелі ықпал негізінде зерттеу. Ұлт тағылымы, 2010 - №4,  183-188 б.

16.Студенттің өзіндік жұмысы шығармашылық қабілеттің негізі. Жоғары оқу орындарында студенттік өзін-өзі басқару ұйымын құру.тиімділігі: тәжірибесі, проб. және перспективалары Респ. ғ. т..к., 2010, 121-124 б.

17.Развитие компетентности самоменеджмента как одна из целей обучения в вузе.  Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарындағы академиялық ұтқырлық: тәжірибе және даму мүмкіндіктері» хал. Ғылыми-тәж.конф. 4 қараша 2011ж., 215-220 б.

18.Психологиялық зерттеу әдістерін жүйелеудегі негізгі ерекшеліктер. Қазақстан жоғарғы мектебі. 2012 №2, 134-139 б.

19.Қазіргі психологиялық диагностиканың теориялық негізі. М.Өтемісов атын. БҚМУ 80 ж.арналған хал.ғыл.т.конф.материалдары.-Орал, 2012,

140-143 б.

20.Жасөспірім кезеңдегі психологиялық ауытқушылықты анықтау және түзету жолдары. Қазақстан жоғары мектебі. 2012 №4, 165-169 б.

21.Этнопсихологияда этникалық стереотиптерді зерттеу мәселелері- №3 (51)-2013  ISSN 1680-0761  Хабаршы –Вестник.55-62 бб

 

{tab=5.ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛДАР}

1.Психологиялық диагностика, оқу құралы Орал, М.Өтемісов атындағы БҚМУ,- 2011ж.  УДК 159.964.2

2.Психологиялық диагностика, оқу құралы  (2 –ші басылым) Орал, М.Өтемісов атындағы БҚМУ,- 2013ж.  УДК 159.964

 

{tab=6. ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУ ҚҰРАЛЫ} 

1.Психологиядан тестілер жинағы, электронды оқулық, Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ, -2011 ж.   УДК 159.9.01. 159б - 3,3. 

2.Тұлға психологиясы диагностикасы Орал, М.Өтемісов атындағы БҚМУ,- 2011ж. УДК 159.923

               

{tab=7. ОҚЫТАТЫН  ПӘНДЕРІ}

1.Пәннің атауы: Психология және тұлға дамуы.

Оқытылатын мамандықтар:биология,:химия, география, музыкалық білім, дене тәрбиесі және спорт, бейнелеу өнері, бастапқы әскери  дайындық.

2.Пәннің атауы: Өзін-өзі тану.

Оқытылатын мамандықтар: шет тілі, биология, география, тарих

3.Пәннің атауы:Шағын комплектілі мектептегі оқыту әдістемесі. Оқытылатын мамандықтар:педагогика және психология, қазақ тілі мен әдебиеті, шет тілі, дене тәрбиесі және спорт, бастапқы әскери дайындық.

{/tabs} 

 

 

 

 

 

 

 

Brandbook

 

brendbook

EDU NEWS

ҚР БҒМ ресми Telegram-каналы

Официальный Telegram-канал МОН РК

Абай Құнанбайұлының туғанына 175 жыл

 

175-Abai

Әл-Фарабидің туғанына 1150 жыл

 

Сауалнама - Анкета

 

Есіңде болсын! - Помните!

Жалған хабарлама жауапкершілігі...

stop-teror

За анонимные сообщения...

ВИРТУАЛДЫ ТУР

МӘЛІМЕТТЕР ҚОРЫ

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.

БАЙЛАНЫСТА БОЛ