Медешова Айгүл Бақтығалиқызы

Medeshova

 

доцент

 {tab=ПЕДАГОГ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ}

Тегі  Медешова

Аты  Айгүл

Әкесінің аты  Бақтығалиқызы

Туылған күні  01.05.1968ж.

Туылған жері  Батыс Қазақстан облысы, Қаратөбе ауданы

Жалпы еңбек өтілі  24  жыл

Педагогикалық жалпы еңбек өтілі  24  жыл

Аталған  оқу орнындағы жұмыс өтілі  12  жыл

Ғылыми дәрежесі   доцент

Байланыс телефоны _260544

Ұялы телефон  +77772950436

E-mail   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook  _aigul_1968

 

{tab=БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ}

1.Свидетельство об аккредитации субьекта научной и научно-технической деятельности, 2011

2.«Оқытудың жаңа технологиялары» курсы, Алматы қаласындағы РПКБАИ,  сертификат., 2001

3.Н.Г.Чернышевский атындағы Саратов мемлекеттік университетінің  «Новые образовательные технологии»  атты курс, Сертификат

4Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, «Гуманитарлық мамандықтарға арналған дистанционды оқу технологияларын өңдеу» атты курс, сертификат,2011

5.БҚМУ, «Сапа жүйелерінің ішкі аудиті» курсы, Сертификат , 2007.

6.БҚМУ, «Педагогический менеджмент и психология управления», Сертификат, 2011

7.АО «Холдинг «Зерде»», «Электронное правительство и электронные услуги»,  Сертификат, 2011

8.Kazakh National Center for scientific and technical information “From Idea to Market” Step Workshop, Сертификат , 2007

9.Семинар «Thomson Reuters and Scholarly Research», ЗКГУ, Сертификат, 2012.

10.Независимое агентство аккредитации и рейтинга, «Разработка внутривузовской системы обеспечения качесива образования», Сертификат , 2014.

 

{tab=СЕМИНАР}

1.Тестілеу және компьютерлік технология. /“Білім сапасын бағалаудың Ұлттық жүйесі: стратегия, технология және проблемалар.” Халықаралық ғылыми-теориялық конференцияның материалдары. Тараз, ТарМУ  2003. 205-207б.

2.Оқытудың ақпараттық технологияларын қолдана білуге болашақ мамандарды даярлау . /Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университетінің 10 жылдығына арналған  «Білім беру мен ғылымның дамуының өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференцияның материалдары. 2кітап, Шымкент, ОҚПУ, 2003. 362-367б. (Мұханбетжанова Ә.М.)

3.Мектепте оқытудың ақпараттық технологиясын қолдану./«Тайманов оқулары» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. Орал, М.Өтемісов атындағы БҚМУ, 2004. 107-111б

4.Использование информационных технологий обучения в подготовке будущих специалистов./«Наука и образование» международная научно-практическая конференция. 1часть, БИФ КемГУ, Россия, 2004. с.421-423 (Муханбетжанова А.М.)

5.Ақпараттық технология жағдайында оқу процесін басқару және бақылау/“Качество педагогического образования: проблемы и перспективы развития.” Материалы Международной научно-практической конференции. Алматы, Абай атынд. ҚазҰПУ, 2004. 757-761б (Қасымова А.Х.)

6.Танымдық әрекетті қалыптастырудағы ақпараттық технологияның рөлі./ БҚМУ оқытушылары құрамының  65-ғылыми-тәжірибелік конференциясы жинақ материалдары, 1бөлім, Орал, БҚМУ РББ, 2004. 131-133б.

7.Информационная  культура личности./ «Наука и образование» Международная VI научно-практическая конференция, БИФ КемГУ, РФ, 2005. http://conference.kemsu.ru/conf/neobel2006/sect/index.htm.en?sec_id=676

8.Болашақ педагогтарды электрондық оқу құралын дайындауға үйрету./ “Ш.Уәлиханов оқулары-10” Көкшетау, Ш.Уәлиханов атынд. Көкшетау МУ, 2005. 379-382б. (Аманбаева А.С)

9.Халықтық педагогика элементтерін оқу-танымдық әрекетті қалыптастыруға ықпалы./ “Білім беру жүйесіндегі этнопедагогика: тәжірибесі, мәселелері мен болашағы”, халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Атырау, Х.Досмұхамедов атынд. АтМУ,2005. 62-64б    (Қасымова А.Х.)

10.Білім беру процесінде ақпараттық технологиялардың жүйелік интеграциясын пайдалану жолдары./ ”Инновациялық педагогикалық технологиялар: қолдану және дамыту перспективалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Ақтөбе, Ақтөбе  мемлекеттік педагогикалық институты,  2005. 337-339б. Аманбаева А.С.

11.Оқу материалын меңгеруді ақпараттық технология арқылы ұйымдастыру./“Жас ғалым - 2005”,  республикалық ғылыми-практикалық конференция. Тараз, ТарМПИ, 2005. 37-40б.

12.Бастауыш мектепте ақпараттық технологияны қолданудың дидактикалық шарттары./ Управление организации образования на основе  синергетического подхода, РИПКСО, Алматы, 2006  (Амантурлина Г.Қ.)

13.Электрондық оқулық пен дәстүрлі оқулықтың салыстырмалы ерекшеліктері./ «Жоғары оқу орнындағы инновациялық оқыту технологиялары мен интерактивті әдістері» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары, Орал, 2006. 198-199 бб. (Базарғалиев Ғ.Б., Жангирова Б.І.)

14.Мұғалім-компьютер-оқушы қарым-қатынасы./ «Жоғары оқу орнындағы инновациялық оқыту технологиялары мен интерактивті әдістері» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары, Орал, 2006. 152-154 бб. (Есенбаева Г.Т.,Жүсіпқали Н.А.)

15.Оқу-танымдық әрекетті қалыптастыруға компьютерді қолданудың тиімділігі./ Үздіксіз білім беру жүйесіндегі білім сапасын арттыру мен зәру мәселелері, Орал, 2006. 92-94 бб. (Амантурлина Г.Қ.)

16.Оқу-танымдық әрекетті қалыптастыруға компьютерді қолданудың тиімділігі./ П.Токаревтің 90 жылдығына арналған, республикалық ғылыми-тәжірибелік. конференцияның материалдар жинағы. Орал, БҚМУ БАҚ және баспа орталығы, 2007,179-181бб.

17.Болашақ маманның ақпараттық құзыреттілігін қалыптастыру./ «Тайманов оқулары», Орал, БҚМУ БАҚ және баспа орталығы, 2007,15-18бб

18.Студенттердің жобалау іс-әрекетін ұйымдастыру./ «Тайманов оқулары», Орал, БҚМУ БАҚ және баспа орталығы, 2007, 219-200бб. (Молдағалиева Г.)

19.Қазақстандық электрондық үкіметтің инфрақұрылымының негізгі компоненттері./ Рысбековтың 60 жылдық мерейтойына қарсы ұйымдастырылған конференция материалдары, 2007 (Курмашева Д.Н.  )

20.Имандылық./ Телентарттылық ксенофобия мен саяси экстремизмге альтернатив ретінде, облыстық  конференция материалдары, 2007, 111-112бб. (Калакова А.Ф.)

21.Болашақ информатика мұғалімінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру.// Школа передового опыта  Орал: М.Өтемісов ат. БҚМУ БАҚ және баспа орталығы, 2009, 31-36бб.

22.«Мектеп-ЖОО» сабақтастығы негізінде кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру»/ «Ұлттық білім беру жүйесін жаңарту және адам ресурстарының жаңа сапасын қалыптастырудағы оның рөлі» атты халықаралық ғылыми-практ. конф.-Орал, 2009 , 221-223 бб 2 т

23.Жаңа ақпараттық қоғам тұлғасын қалыптастырудағы ақпараттық технологияның алатын орны./ Қазіргібілім беру жүйесінің Әлеуметтік педагогикалық мүмкіндіктері мен болашағы халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Орал, 2009, 189-193бб.

24.Информатиканы құзыреттілік тұрғыдан оқытудың бағыттары./ «Мектеп информатикасы: тәжірибе, мәселелер және преспективалар» атты облыстық ғылыми-практ. конф.-Орал, 2009, 5-9 бб.

25.Оқытудың ақпараттық технологиясын құзыреттілік тұрғыдан қолданудың тиімді жолдары.// БҚГА хабаршысы «Қазіргі кезеңдегі педагог мамандарды даярлаудың өзекті мәселелері мен келешегі» Орал, 1(12)2010, 141-143бб

26.Роль информационной технологий обучения в подготовке будущих педагогов./ Сборник материалов международной научно-практтической конференции «Таймановские чтения -2010». Уральск, 2010, 18-20с. (Габдуллаев Д.)

27.Патриоттық тәрбие сағаттарын студенттердің өзіндік ұйымдастыруы./ «Жоғары оқу орындарында студенттік өзін-өзі басқару ұйымын құрудың тиімділігі, тәжірибесі, проблемалары мен перспективалары» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары, Орал, БҚМУ, 2010

28.Студенттерді патриоттық тәрбие сағаттарын ұйымдастыруға тәрбиелеу./ Жоғары оқу орындарында студенттік өзін-өзі басқару ұжымын құрудың тиімділігі, тәжірибесі, проблемалары мен перспективалары, Орал, БҚМУ баспасы 2010 (Маденова Л.М.)

29.«Мектеп-ЖОО» сабақтастығының студент құзыреттілігін қалыптастырудағы маңыздылығы «ҚР жоғары оқу орындарындағы академиялық ұтқырлық: тәжірибе және даму мүмкіндіктері» атты халықаралық ғывлыми-тәжірибелік конференция материалдары Орал, БҚМУ БАҚ және баспа орталығы, 2011-151-153бб

30.Ақпараттық технология арқылы бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық икемділігін дамыту Қазақстан Республикасындағы тіл саясатының ұлттық бірлікті нығайтудағы рөлі» атты республикалық ғывлыми-тәжірибелік конференция материалдары, Орал, БҚМУ баспасы 2011-65-67бб

31.Оқытудың ақпараттық технологиясын бастауыш мектепте қолдану мүмкіндігін зерттеу./ Мухамбетжанованың 60 жасқа толу мерейтойына арналған конференция материалдары, Орал, БҚМУ, 2011.

32.Применение информационно-коммуникационной технологий в высшем образовании. «АДАПТАЦИЯ И САМОРЕГУЛЯЦИЯ ЛИЧНОСТИ» Материалы IV Международной научно-практической конференции.Часть II. Москва, РУДН, 2011 -140-144с.

33.Академиялық ұтқырлықтың тұлға құзыреттілігін қалыптастырудағы маңыздылығы «Тайманов оқулары-2012» халықаралық ғывлыми-тәжірибелік конференция материалдары Орал, БҚМУ БАҚ және баспа орталығы, 2012-165-168бб (Хайруллин Б.І.)

34.Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру жағдайында информатика пәні мұғалімдерінің кәсіби келбетін қалыптастыру. Облыстық тамыз конференциясы., 2012.

35.Білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру жағдайында информатика пәні мұғалімдерінің кәсіби келбетін қалыптастыру «Образование, наука и инновация в высшей школе: вчера, сегодня и завтра» Материалы международной научно-практической конференции,Уральск, РИО ЗКГУ, 2012 (Мухамбетова Г.Г.)

36.Құзыреттілікке бағдарланған оқытуды сапалы жүргізу жолдары. / «Оқытудың ақпараттық технологиясының білім сапасын арттырудағы орны» атты облыстық ғылыми-практикалық конференция материалдары, Орал. БҚМУ баспасы, 2012.-7-12бб, 

37.Жоғары оқу орнындағы құзыреттілікке бағдарланған модульдеп оқытудың теориялық проблемалары. «Оқытудың ақпараттық технологиясының білім сапасын арттырудағы орны» атты облыстық ғылыми-практикалық конференция материалдары, Орал. БҚМУ баспасы, 2012.-132-135бб (Оразгалиева Б.)

38.Программалау пәні мен  оны оқыту проблемалары. «Оқытудың ақпараттық технологиясының білім сапасын арттырудағы орны» атты облыстық ғылыми-практикалық конференция материалдары, Орал. БҚМУ баспасы, 2012.-135-141бб. (Д.М.Тлепбергенова)

39.Бағдарламасы арқылы сайт жасау технологиясы. Оқытудың ақпараттық технологиясының білім сапасын арттырудағы орны» атты облыстық ғылыми-практикалық конференция материалдары, Орал. БҚМУ баспасы, 2012.-232-234бб. (А.Ж.Мұхтарова)

40.Ұлдардың бос уақытын ұйымдастыруы. «Оқытудың ақпараттық технологиясының білім сапасын арттырудағы орны» атты облыстық ғылыми-практикалық конференция материалдары , Орал. БҚМУ баспасы, 2012.-230-232бб. (С.Утегенов)

41.Көптілді білім беруге арналған информатика. «Оқытудың ақпараттық технологиясының білім сапасын арттырудағы орны» атты облыстық ғылыми-практикалық конференция материалдары, Орал. БҚМУ баспасы, 2012.-141- 145бб. (А.С.Абдрахманова)

42.Компьютерлік графиканы колледжде оқыту. //«Оқытудың ақпараттық технологиясының білім сапасын арттырудағы орны» атты облыстық ғылыми-практикалық конференция материалдары, Орал. БҚМУ баспасы, 2012.-150-153бб. (М.Тажғалиева)

43.Көптілді білім беруді тәрбие шаралары арқылы жүзеге асыру. халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, Орал.:БҚМУ баспаханасы, 2013(Сахыпкереева К.)

 

{tab=ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ}

1.Физикалық эксперименттерді модельдеу арқылы оқыту//«Информатика, физика, математиа», Алматы, №5-1997. 38-39б. (Тлеуғалиев С.Х )

2.Компьютерлік программаларды оқу-тәрбие жұмысында қолдану//«Бастауыш мектеп», Алматы, №4-2001. 36-38б.

3.Ойнайық та, ойлайық» ойын сауық кеші//«Информатика, физика, математиа», Алматы,  №5-2001, 60-62б.

4.Оқу процесінде электрондық оқу материалдарын пайдалану жағдайлары//«БҚМУ хабаршысы», Орал, БҚМУ баспаханасы, №1-2003. 172-176б. (Мұханбетжанова Ә.М., Қадырбаев М.)

5.Компьютерлік жабдықтарды кешенді қолдану//«Вестник КазНУ», серия «Педагогические науки», Алматы, №1(12)-2004. 131-132б.

6.Уақыт талабынан туған қажеттілік//«Қазақстан жоғары мектебі», Алматы, №3-2004. 108-111б.

7.Бастауыш мектепте ақпарат туралы түсінік беру.// «Бастауыш мектеп», Алматы, №5-2004. 29-30б.

8.Ақпараттық технология сабақта//«Қазақстан мектебі», Алматы, №5-2004. 44-45б

9.Оқу ақпаратын ақпараттық технология арқылы меңгеру// Бастауыш мектеп, Алматы, №3-2005. 6-7б.

10.Мұғалім-оқу үрдісін ақпараттық технология жавбдықтары арқылы ұйымдастырушы// Бастауыш мектеп, Алматы, №4-2005. 10-11б.

11.Оқытудың ақпараттық технологиясын мектепте қолдану теориясы.// Информатика негіздері, 3-2005. 11 б. Алматы

12.Бастауыш сыныптарда информатиканы оқыту.// «Ұстаз», Орал., облПКБЖИ баспаханасы, №2-2005. 51-54б.

13.Оқушы мен мұғалімнің өзара қарым-қатынасын басқару.// Қазақстан  мектебі, №10-2006 18-19 бб.Алматы (Мұханбетжанова Ә.М.)

14.Нәтижеге бағдарланған білім берудің негізі-оқу икемділігін қалыптастыру.// Білім, №5-2006,9-10бб. (Мұханбетжанова Ә.М.)

15.Жоғары оқу орны студенттерінің ақпараттық құзыреттілігін қалыптастыру.// Поиск, №4-2008 164-167бб

16.Оқу үрдісінде ақпараттық технологияны қолданудың педагогикалық шарттары.// Ұлт тағылымы №1-2009, 47-48бб.

17.Электрондық үкімет аясындағы құжат айналымы.// Ұлағат, №2, 2011

18.Оқу-тәрбие үрдісінде оқытудың ақпараттық технологиясын қолданудың педагогикалық қағидалары.// Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде-2011, №2, б.3-7

19.Кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру,  «БҚМУ хабаршысы», №2-2012, Орал. БҚМУ баспасы.

20.Ер жігітке қойылатын талаптарhttp://kyzdaralemi.kz/uldar-bety/210-2013-07-25-13-35-25.html

21.Мамандық таңдауда қателеспеңіз«Қыздар әлемі» порталының талапкер бөлімі http://kyzdaralemi.kz/talapker/225-2013-04-16-13-40-16.html

22.Қазақ отбасындағы тәрбие: ұяда не көрсең... http://kyzdaralemi.kz/ata-ana-buryshy/256-2013-11-13-05-26-55.html

 

{tab=ЖАРИЯЛАНҒАН БАСЫЛЫМДАРЫ}

1.Бастауыш сынып оқушыларының танымдық әрекетін ақпараттық технология арқылы қалыптастыру. Монография. –Орал.:Ағартушы мемлеекттік тілді оқыту орталығы, 2007.-120б. 

2.Қазақстан Республикасы мемлекеттiк жалпыға мiндеттi бiлiм беру стандарты   техникалық  және  кәсiптiк бiлiм 0111000 – негізгі орта білім мамандығы бойынша 0111093- негізгі мектептің информатика мұғалімі біліктілігі стандарты, Астана, 2011. 

3.Компьютер архитектурасы: Оқулық.– Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2011-304б.  (Габдуллаев  Д.Г.)

4.Дербес компьютердің программалық жасақтамасы. Оқулық. -  Астана: «Фолиант», 2010. - 176 б. (Габдуллаев  Д.Г.) 

5.Информатика: қазақ, орыс, ағылшын тілінде. Жоғары оқу орны студенттеріне арналған оқулық. Орал: М.Өтемісов ат. БҚМУ Баспа орталығы, 2012- 323 б.  (РОӘК грифімен) (Акимова С.М., Распопова И.В., Габдуллаев Д.Г., Сағынғалиева А.О.)

6.Информатианы оқытудың теориясы және әдістемесі. Оқулық. Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ Баспа орталығы, 2011.-204б.  (РОӘК грифімен) (Мухамбетова Ғ.Г., Амантурлина  Г.К.)  

7.Turbo Pascal және Delphi тілдерінде программалау Оқулық. Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ Баспа орталығы, 2012.-202 б.  (РОӘК грифімен) (Мухамбетова Ғ.Г)

8.Орта мектептің информатиканы тереңдеіп оқытатын сыныптары үшін информатика пәні бойынша оқу бағдарламасы. Орал, БҚМУ баспаханасы, 2004

9.Информатика пәні бойынша сыныптан тыс жұмыстар. Орал, БҚМУ баспаханасы, 2004.

10.Бастауыш мектеп оқушыларының оқу материалдарын меңгеру технологиясы. Орал, БҚМУ баспаханасы, 2004.(Мұханбетжанова Ә.М.)

11.Microsoft Word редакторы. Орал, БҚМУ РББ, 2004

12.Информатика пәні бойынша 500 тестілік тапсырмалар. Орал, БҚМУ РББ, 2004 (Амантурлина Г.Қ., Қыдырбаев М.С.)

13.Методические рекомендации по организации непрерывной педагогической практики студентов 1-2 курса лдля группы специальностей «Образование»  Орал: М.Өтемісов ат. БҚМУ БАҚ және баспа орталығы, 2010- с.19 (Капленко В.П., Ахметова М.С.)

14.1-2 курс студенттеріне үздіксіз педагогикалық сараманды ұйымдастыру бойынша әдістемелік нұсқаулық. «Білім» мамандықтарына арналған. Орал:М.Өтемісов ат. БҚМУ БАҚ және баспа орталығы, 2010-19б. (Кажимова К.Р.)

15.Мемлекеттік тілде балабақша бүлдіршіндеріне ұлттық тәлім-тәрбие беруге арналған тәрбие сағаттар жинағы.– Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ баспа орталығы, 2012. – 54 б.

16.Мектеп оқушыларына ана тілінде ұлттық тәлім-тәрбие беруге арналған тәрбие сағаттар жинағы.– Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ баспа орталығы, 2012. – 108 б.

17.5В011100 «Информатика», 5В060200 «Информатика», 5В070300 «Ақпараттық жүйелер», 5В070400 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандықтары бойынша дипломдық жұмыс орындауға арналған әдістемелік нұсқаулық Орал:М.Өтемісов ат. БҚМУ БАҚ және баспа орталығы, 2013-29б

18.Методические указания по выполнению дипломных работ для студентов специальности 5В011100 «Информатика», 5В060200 «Информатика», 5В070300 «Информационная система», 5В070400 «Вычислительная техника и программное обеспечение» Орал:М.Өтемісов ат. БҚМУ БАҚ және баспа орталығы, 2013-27б

19.Классные часы по пропаганде государственного языка, национальных традиций среди учащихся детских домов и общеобразовательных школ: Методическое пособие. Уральск: Издательский центр и СМИ ЗКГУ им. М.Утемисова, 2013.- 124 с. (Турганалиева Г.Г.)

20.Қыздарға кеңес: - Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ Баспа орталығы, 2013. - 124 б. (Сұлтанғалиева Р.Б., Ниетова А.С., Габдуллаев Д.Г., Турганалиева Г.Г.)

 

{tab=ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУЛЫҚТАРЫ}

1.“Дүниетану және оны оқыту әдістемесі” электрондық оқу-әдістемелік кешені. -  Орал: БҚМУ КТО, 2005. - 300Мб. (Мұханбетжанова Ә.М. Давлеткалиева С.С., Бақтығалиев Т.С)

2.“Бастауыш сыныптағы информатика негіздері” электрондық оқу-әдістемелік кешені. -  Орал: БҚМУ КТО, 2005. - 200Мб (Ғылыми жетекші-Мұханбетжанова Ә.М.)

3.Компьютер архитектурасы. Электрондық оқулық  БҚМУ, ОРАЛ,2007 - 295 Мб (Казиханов Е)

4.Компьютерлік графика курсының практикумы. Электронндық оқулық БҚМУ, ОРАЛ,2007 -50,2 Мб. (Бекмағанбетова В)

5.Бастауыш мектептегі информатика. Дидактикалық материалдар. Электрондық оқу құралы, БҚМУ, ІТ орталығы, 2008 -34,4 Мб (Құдабаева Г.Қ.)

6.Дене тәрбиесін оқыту теориясы мен әдістемесі. Электрондық оқулық, БҚМУ, ІТ орталығы, 2009 - 300Мб (Ботағариев Т.Ә., Кубиева С.С., ). Авторлық куәлік, 2013ж.

7.Дидактика.  Электрондық оқулық, БҚМУ, ІТ орталығы, 2010. -295Мб. (Молдағалиев Б.А., Маденова Л.М.)

8.Информатика. Элективті курс. Электрондық оқулық, БҚМУ, ІТ орталығы, 2011 - 293Мб. (Зайнуллин Ә.)

9.Ұлттық құндылық негіздері. Электрондық оқулық, БҚМУ, ІТ орталығы, 2011 - 102Мб. (Джонисова Г.К.)

 

{tab=ВИДЕОЛЕКЦИЯЛАР ТІЗІМІ}

1.«Информатика» - 1 курс барлық мамандықтар үшін 

 

{tab=ОҚЫТЫЛАТЫН ПӘНДЕР}

1.Информатика Барлық мамандықтар үшін

2.Информатиканы оқыту әдістемесі 5В011100-Информатика 5В010900-Математика 5В011000-Физика

3.Интернет программадау 5В011100-Информатика

5В010900-Математика

4.Веб-технологиялар 5В070400-Ақпараттық жүйелер

5.Растрлық компьютерлік графика 5В060200- Информатика

6.Компьютер архитектурасы 5В070400-Ақпараттық жүйелер 5В70300-ЕТжБҚЕ

7.Компьютерлік желі 5В060200- Информатика

8.Ғылым мен білім берудегі компьютерлік технологиялар 6М060600-Биология

9.Бастауыш мектепте информатиканы оқыту әдістемесі 5В060300-Бастауыш сыныпта оқыту және педагогика

10.Кәсіби шетел тілі 5В011100-Информатика

{/tabs}

Brandbook

 

brendbook

EDU NEWS

ҚР БҒМ ресми Telegram-каналы

Официальный Telegram-канал МОН РК

Абай Құнанбайұлының туғанына 175 жыл

 

175-Abai

Әл-Фарабидің туғанына 1150 жыл

 

Сауалнама - Анкета

 

Есіңде болсын! - Помните!

Жалған хабарлама жауапкершілігі...

stop-teror

За анонимные сообщения...

ВИРТУАЛДЫ ТУР

МӘЛІМЕТТЕР ҚОРЫ

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.

БАЙЛАНЫСТА БОЛ