Серикова Лаззат Сериковна

serikova

 

тарих ғылымының кандидаты

{tab=ПЕДАГОГ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ}

Тегі  Серикова 

Аты  Лаззат

Әкесінің аты Сериковна 

Туылған күні 14. 11. 1976 

Туылған жері  БҚО,  Жалпақтал  ауданы,  Қарасу  аулы 

Жалпы еңбек өтілі  17 жыл

Педагогикалық жалпы  еңбек өтілі  17  жыл

Аталған оқу орнындағы жұмыс өтілі   17 жыл

Ғылыми дәрежесі   тарих ғылымының кандидаты 

Байланыс телефоны   51-04-69

Ұялы телефон  87016857247

E-mail Lyaz_76 mail.ru

 

{tab=БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ}

1.Реализация основных принципов болоннского процесса и внедрение системы ЕСТS в вузах Казахстана/ РГКП «Национальный центр оценки качества образования» 21-23 декабря, 2010 г. 

2.Методика и технология дистанционного обучения / ЗКГУ им.М.Утемисова 13-24.02.2012 г.

3.Przemyslaw Pawel Grzybowski en la Pedagogia Fako de Universitato Kazimierz Wielki en Bydgoszcz (Pollando), 11-an de aprilo 2012. ATESTILO  85-064

4.ATESTO pri  partopreno en internacia Turisma Esperanto Praktiko. Bydgoszcz (Pollando) ,4-10 de aprilo 2012

5.Internacia Seminario pri Diplomatio en Muzeo de Diplomatio kaj Migrado ce Universitato de Kazimiro la Granda en Bydgoszcz. Bydgoszcz (Pollando), 11-12 de aprilo 2012. ATESTO-ZASWIADCZENIE  85-044

6.«Польская культура и предприимчивость». Центр обучения и сертификации высшеу школы экономики в г.Быдгоще (Польша). 5 сәуір 2012жыл. Сертификат №KPKIP/05/04/2012

7.Кредитная технология обучения в юридическом образовании высшей школы, 18-24 апреля, 2013.

 

{tab=ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ}

                                                             2001 ж

1. Тәуелсіздік тірегі-қуатты экономика./ Суверенный Казахстан в гуманитарном измерении: культура, политика, экономика. Сборник материалов международной научно-теоретической конференции (25-26 мая 2001 г.) Ч. 2. – Алматы: Институт философии и политологии МОН РК, 2001.

2. Қоршаған ортаны- қорғау баршаның міндеті./ Қазақстан Жоғарғы мектебі. 2001. №3. Алматы.

                                                           2002 ж

3. Мұнай өнеркәсібіндегі жұмысшылардың қысқаша қалыптасу тарихы. Ізденіс, 2002 ж. № 1, 2002 ж. Алматы.

4. Қазақстандағы  мұнай-газ кешендері (1985-1991 ж.ж)/ Қазақ  тарихы, №3, 2002 ж. Алматы.

5. Мұнайгаз кешендеріне шетел инвестициясын тарту./ «Қазақстан және Еуроазия континетінің елдері» атты халықаралық Е.Бекмаханов оқулары атты конференция.Алматы. 2002, 24-25 мамыр.  

6. Қазақстандағы мұнай-газ құбырларының тасымалдау тарихы./ Есенов атындағы Ақтау мемлекеттік унив. 2002 ж,14-16 шілде.

7. Маңғыстау мұнайы –ел байлығы./ БҚМУ 70-жылдығына арналған ғылыми-зерттеу конференциясының материалдар жинағы. Орал.2002ж.  

8. Қазақстан және қайта құру/ Қазақ тарихы журналы. Алматы. 2002 ж.   № 5-6.  

                                                  2005 ж

9. Қарашығанақ кен орнының даму тарихы (1984-1989 жж.)./ ҚазҰУ хабаршысы. Алматы.2005 ж. № 3

10. Қазақстанның мұнай-газ кешендерінің даму тарихы (1985-2000жж)(Батыс Қазақстан өңірінің материалдары негізінде)/ 07.00.02-Отан тарихы мамандығы боынша тарих ғыл. кан. Ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссер. авторефераты

                                                           2007 ж

11. Қазақстанның ББҰ-на мүше болуы/ БҚМУ хабаршысы, Орал. 2007 №2

12. М.Б.Ықсанов-көрнекті басшы/Каспий-Арал өңірінің тарихи-мәдени мұралары  атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдар жинағы. Ақтау. 2007

13. Қазақстан мен ТМД елдері арасындағы экономикалық байланыс/ Ғасырлар тоғысындағы түрік өркениеті: саясат, экономика және мәдениет  атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдар жинағы. Орал 2007

14. Мұрағат –тарих айнасы/ Батыс Қазақстандағы  тарих ғылымы мен білім дамуының мәселелері: ізденістер мен міндеттер./ Орал, 2007

15. Қарашағанақ – ел байлығы./ Т.З.Рысбеков редакциясымен 2007 жылы 20-қыркүйекте басылған «Ғалымның тарих мектебі»,/  Орал, 2007  ж.

16. Жаһандану және Қазақстан./ Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан  халқына Жолдауы және жоғары мектеп міндеттері атты М.Өтемісов ат. БҚМУ-75 жылдық мерейтойына арналған халықаралық  ғылыми-практикалық конференциясының материалдар жинағы. Орал, 2007 ж.

                                                          2008 ж 

17. Ұлттық сана-ұлт болмысының көрінісі./Алаш қозғалысы: теория, тарих, тағылым/ атты республикалық конференция.

                                                          2009 ж

18. Батыс Қазақстан облысының мұрағаты тарихы. /Қазақстан   мұрағаттары журналы. Астана, №9

19. Қазақ халқының 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісі: тарих және тағылым./Жаңа ғасырдағы түріктану: рухани құндылықтары сақтау және зерттеу мәселелері атты  халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдар  жинағы. Орал, 2009 ж

20. Қазақстандағы мұрағат жүйесінің дамуы (ХХ ғасыр)./ БҚМУ хабаршысы, Орал. 2009,  №3 

                                                          2010 ж

21. Жаһандану жағдайындағы Қазақстанның  ұлтаралық келісімінің тарихы./Қазақстан халқы Ассамблеясының 15 жылдығына арналған аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция, 22 қараша 2010 ж.

22. Қазақстанның мұнай-газ саласының дамуына шетелдік компаниялардың ықпалы. /Қазақстанның ЕҚЫҰ төрағалығына арналған «Қазақстан Республикасы және әлемдік тарихи процесс» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, 10 желтоқсан, 2010 ж.

23. Еуразия елдеріндегі  қазақ диаспорасының мәселелері./ Жаһандану жағдайындағы Қазақстанның ұлтаралық келісімнің тарихы атты аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференциясының  материалдары,  Орал, 2010 ж. 22  қараша

                                                          2011 ж

24. Ұлт рухының оянуы./ Халық батыры И.Тайманұлының туғанына 220 жыл толуына арналған «Батырлар институты:  қалыптасуы, тарихы, маңызы» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік  конференция материалдары,  Орал, 2011 ж.  6 мамыр

25. ҚР Конституциясының  тарихи маңыздылығы./ Егеменді Қазақстанның  ұлттық заңнамасының дамуы атты  республикалық  ғылыми-тәжірибелік конференциясы.   Орал, 2011 ж. 21 қазан

26. Некоторые вопросы защиты прав детей в Республике Казахстан./ Материалы международной научно- практической конференции Каз НУ им. Аль-Фараби  10 желтоқсан, 2011 г 

                                                          2012 ж

1.Развитие гражданского общества в Республике Казахстан /Қазіргі Қазақстан мемлекеттілігінің дамуына әсер ететін факторлар атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция.6 қараша, 2012 ж

2.Жанша-Батыс Алашорда басшысы/ Алаш Орда және тәуелсіздік атты  республикалық  ғылыми-теориялық  конференция материалдары.ISBN 978-601-7124-07-6  Орал,  2012 ж

3.Құқықтық мәдениет және  ұлттық идея /Жоғары оқу орнындағы білім, ғылым және инновация: кешегісі, бүгіні және келешегі атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция. ISBN 978-601-266-108-8. Орал,  2012 ж

                                                          2013 ж

1.Қазақстан Республикасындағы сақтандыру нарығы мен оның қатысушылардың құқықтық жағдайы /«Y Махамбет оқулары» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Орал қ.,  ISBN 978-601-266-174-3.  259-263 бб.

2.Қазақстан Республикасының сайлау жүйесінің даму кезеңдері мен ерекшеліктері/«Жаңа ғасырдағы Қазақстан тарихының өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы. Орал қ., 5 желтоқсан 2013жыл.  ISBN 978-601-266-179-8.  229-231бб.

3.Правовые регулирование миграции с целью воссоединения семьи/Хабаршы, Заң сериясы. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті. №1, 2013 ж

 

{tab=ШЕТЕЛДІК БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ}

1.Қазақстанның әлемдік саясат аясындағы Ассамблияның іс-шаралары./YОМ түрік журналы  ІSSN1816-577 Х.2010 ж

2.Қазақстандағы газ өнеркәсібінің даму тарихы. /YОМ түрік журналы  ІSSN1816-577 Х.2012 ж

 

 

{tab=ЖАРИЯЛАНҒАН БАСЫЛЫМДАРЫ}

1.Қазақстан тарихынан оқу әдістемелік құрал (авторлық бірлестік) / Орал, 2003

2.Мұрағаттану  негіздері, Орал. 2011 ж, 241 б.

3.Қазақстанның мұнай-газ кешендерінің даму тарихы (1985-2010жж)  (Батыс Қазақстан өңірінің  материалдары негізінде) / Орал 2012 ж, 166 б

 

{tab=ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУЛЫҚТАРЫ}

1.Серикова Л.С. «Мұрағаттану»  Орал, 2011 жыл

 

{tab=ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ}

1.ҚР мемлекет және құқық тарихы Құқықтану 

2.Саяси құқық ілімдер тарихы Құқықтану

{/tabs} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brandbook

 

brendbook

EDU NEWS

ҚР БҒМ ресми Telegram-каналы

Официальный Telegram-канал МОН РК

Абай Құнанбайұлының туғанына 175 жыл

 

175-Abai

Әл-Фарабидің туғанына 1150 жыл

 

Сауалнама - Анкета

 

Есіңде болсын! - Помните!

Жалған хабарлама жауапкершілігі...

stop-teror

За анонимные сообщения...

ВИРТУАЛДЫ ТУР

МӘЛІМЕТТЕР ҚОРЫ

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.

БАЙЛАНЫСТА БОЛ