Хасанов Ғабит Қайыржанұлы

hasanov

 

филология ғылымдарының докторы

{tab=ПЕДАГОГ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ}

Тегі:  Хасанов

Аты:  Ғабит

Әкесінің аты: Қайыржанұлы

Туған күні:    1971

Туған жері:   БҚО, Қаратөбе ауданы, Егіндікөл ауылы.

Жалпы еңбек өтілі: 22 жыл

Педагогикалық жалпы  еңбек өтіл:     22 жыл

Аталған оқу орнындағы жұмыс өтілі:  16 жыл

Ғылыми дәрежесі: филология ғылымдарының докторы

 

 

{tab=СЕМИНАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ} 

«Профессор Н.Ф.Катанов және түркітану мәселелері» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясы. – Орал, 28.05.2012. «Түрксой» ұйымының марапат қағазы.

Международный научно-практическая конференция, посвященная 20-летию факультета башкирской филологии Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы и 20-летию Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) . – Уфа. 24-25.10. 2013. Сертификат.

 

{tab=ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ}

14.Сөз – синтагмалық қатар мүшесі. баспа Қазақ тілі мен әдебиеті. – 2008. - №1. – 7-14 бб. 0,43

15.Синтагматикалық қатынас және деривация байланысы баспа әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ хабаршысы. Филология сериясы. – 2008. - №1 (109). – 189-192 бб. 0,37

16.Лексикалық норма және лексикалық синтагматика баспа Филология ғылымдарының докторы, профессор Н.И. Гайнуллинаның 70 жылдық мерейтойына арналған халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары // әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ хабаршысы. Филология сериясы. – 2008. - №7 (115). – 307-311 бб. 0,5

17.Синтаксистік синтагматика мәселесі баспа әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ хабаршысы. Филология сериясы. – 2008. - №8 (116). – 100-104 бб. 0,37

18.Сөз, зат, ұғым, мағынаның өзара байланысы баспа Профессор Н. Оралбай және тіл білімі мен әдістеме ілімі: Н. Оралбайдың 80 жылдық мерейтойына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары.  – Алматы, 2008. – 178-182 бб. 0,28

19.Семантема және лексикалық синтагма Гуманитарлық зерттеу мәселелері (Ғылыми мақалалар жинағы) – № 6. – Ақтөбе,  2008. – 58-62 бб. 0,43

20.Философия мен лингвистикалық семантиканың байланысы «Тіл –рухани құндылық» атты Абай атындағы Қазақ ұлтық педагогикалық университетінің 80 жылдық мерейтойына арналған республикалық ғылыми-теориялық конференцияның материалдары. – Алматы, 2008. – 84-87 бб. 0,5

21.Лексикалық синтагматиканың дамуы баспа Профессор Б. Қалиұлы 70 жылдық мерейтойына арналған «Сөз семантикасы: лексикография, cемасиология, терминология» атты республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы, 2009. – 102-107 бб. 0,31

22.Парадигматикалық қатынастардың бейтараптануы баспа «Профессор Фатима Мұсабекова және Тіл білімі мен әдістеме мәселелері» атты халықаралық ғылыми-теориялық және практикалық конференция материалдары. – Алматы, 2009. – 188-190 бб. 0,25

23.Метафорадағы комбинаторлы-синтагмалық қатынас баспа Ізденіс. Гуманитарлық ғылымдар сериясы. – 2009. - №1. – 204-207 бб. 0,5

24.Мәтіндегі жасырын лексикалық синтагматика баспа Ұлт тағылымы. Ғылыми-педагогикалық басылым. – 2009. - №1. – 274-277 бб. 0,5

31.Семантема және итеративтілік мәселесі баспа Филология ғылымдарының  докторы, профессор Б.Сағындықұлының 70 жылдығына арналған «Түркі әлемі: тіл, қоғам, мәдениет» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы, 2009. – 244-248 бб. 0,28

32.Лексикалық синтагматиканың кейбір ерекшеліктері баспа «Қазақ мемлекеттілігі және түркі әлемінің тарихи-мәдени құндылықтары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Шымкент, 2009. – Т.1. – 137-139 бб. 0,31

33.Лексикалық мағына мен концепт құрылымындағы қатынастар. Баспа әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ хабаршысы. Филология сериясы. – 2009. - №3 (119). – 247-250 бб. 0,43

34.Синтагматикалық қатынас мәселесі. Баспа «Филология ғылымдарының  докторы, профессор А.Аманжоловтың 75 жылдық мерейтойына арналған «Түркі әлемі: тіл, тарих және мәдениет интеграциясы» халықаралық симпозиум материалдары // Қаз ҰУ хабаршысы. Филология сериясы. – 2009. - №4 (120). – 91-94 бб. 0,31

35.Лексикалық жүйедегі парадигматикалық қатынастар. Баспа ҚР ҰҒА Хабарлары. Филология сериясы. – 2009. №3. – 58-61 бб. 0,43

36.Айнымалы лексикалық синтагматика «Жаңа ғасырдағы түркітану: рухани құндылықтарды сақтау және зерттеу мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары //  Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясының хабаршысы. – Орал, 2009. - № 3 (7). – 116-120 бб. 0,5

37.Лингвистикалық семантика пәні, оның түрлері Тілтаным. – 2009. -№1 33. – 12-17 бб. 0,62

38.Тілдік ойлау – лексикалық синтагматика негізі Тілтаным. – 2009. - №4. – 23-28 бб. 0,68

39.Лексикалық тіркесудің нормалануы баспа «Тіл және мәдениет: тілдің антропоөзектік парадигмасы» атты филол.ғыл.докт., профессор Ж.А.Манкееваның 60 жылдығына арналған республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары // –  Алматы, 2010.– 44-47 бб. 0,37

40.Денотаттық жағдай және лексикалық синтагматиканың арақатынасы баспа «Профессор Х.М. Нұрмұқанов оқулары» республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары // - Қарағанды. – 2010.– 72-75 бб. 0,43

42.Тіл мәдениеті пәнінің қазақ тіл білімінде қалыптасуы баспа «Мемлекеттік тіл саясаты: жаңа кезең мен жаңа міндеттер» атты ІІІ халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Орал. 2010. -125-129 бб. 0,5

43.Ә.Кекілбайдың қолданысындағы авторлық теңеулердің ерекшелігі баспа Тілтаным. – 2010. -№4. – 32-37 бб. 0,68

44.Қазақ семантикасының қалыптасуы баспа Халық ақыны Нұрпейіс Байғаниннің туғанына 150 жыл толуына арналған «Нұрпейіс Байғанин шығармашылығы және қазіргі әдебиеттану мәселелері» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары // Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институтының Хабаршысы. – Ақтөбе, 2010. - № 4. – 64-68 бб. 0,43

45.Х.Есенжанов тілдік тұлғасының деңгейлері баспа Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық

университетінің хабаршысы // – Астана. 2011. - №1 (80). – 172-175 бб. 0,37

46.Лексикадағы жүйелік қатынастар мәселесі баспа Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық

университетінің хабаршысы // – Астана. 2011. - №3 (82). – 132-134 бб. 0,31

47.М.Есламғалиұлының «Әйтеке би» романындағы қару-жарақ архаизмдерінің мәні әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ хабаршысы. Филология сериясы. – 2011. - №4 (134). – 220-223 бб. 0,43

48.Латын әліпбиіне көшу мәселесінің зияткерлік ұлтты қалыптастырудағы рөлі «Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың интеллектуалдық ұлт қалыптастырудағы рөлі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары // Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясының хабаршысы // - Орал, 2011. № 1(15). – 21-26 бб. 0,68

49.Ә.Кекілбайұлы поэзиясында дәстүрлі метафоралардың қолданылуы «Қазақ тіл білімі: тарих, тәжірибе, болашақ» атты Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы, 2011. – 282-286 бб. 0,5

50.Ж.Аймауытовтың «Ақбілек» романындағы узуалды, окказионалды семалардың коннотациялық құбылуы Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясының хабаршысы // - Орал, 2011. № 3-4 (17). – 96-100 бб. 0,5

51.Семиотикалық семантиканың қалыптасуы Тілтаным. – 2011. -№4 (44). – 28-33 бб. 0,56

52.Ә.Кекілбайұлы поэзиясында бинармды метафоралардың қолданылуы Педагогика ғылымдарының докторы, профессор Т.М. Әбдікәрімнің 70 жасқа толуына орай өткізілген «Ана тілі аясы: тіл мен әдебиет теориясы және лингводидактика» атты республикалық ғылыми-теориялық және әдістемелік конференция материалдары. – Астана, 2012. – 229-234 бб. 0,62

53.Қазақ тілін латын әліпбиіне көшіру мәселесі «Профессор Н.Ф.Катанов және түркітану мәселелері» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Орал. ІІ бөлім. 2012. - 152-156 бб. 0,62

54.Махамбет толғауларындағы семантикалық үйлесу мен семантикалық байланыс мәселесі «IV Махамбет оқулары» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Орал, 2012. – 19-22 бб. 0,35 55.Ұлттық ойындардың тәрбиелік-танымдық мәні «IV Махамбет оқулары» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Орал, 2012. – 19-22 бб. 0,37 Жұмабаева А.Ғ., Қапашева А.А.

57.Фразеологизмдердің лексикалық синтагматикасы Тілтаным // - №1, 2012 -  Алматы. - 42-46 бб. 0,62

61.Ә.Кекілбай поэзиясындағы синонимдік қолданыстардың ерекшеліктері ҚР ҰҒА академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор М.С.Серғалиевтің 75 жылдығына арналған «Қазақ тілі – рухани негізіміз» атты республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Астана. 2013. – 398-402 бб. 0,43

62.Жоғары мектептің филология мамандықтарында семинар және өзіндік сабақтарды жүргізудегі когнитивті-коммуникативті әдістеме ерекшеліктері «Қазақ әдебиеттану ғылымы мен тіл білімі: жаңа бағыттары және оқытудың инновациялық технологиялары» аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Орал, 2013. - 82-85 бб. 0,5

63.Қарақұс пен қалықпан «ДАНА kaz» тарихи- танымдық журналы. № 3 (4). – Орал, 2013. - 31 б. 0,06

64.Бөрі жасы «Дәстүр» тарихи-этнографиялық журнал. – № 2 (27). - Алматы, 2013. - 28 б. 0,12  65  

Ә. Кекілбай өлеңдеріндегі теңеулер қолданысының ерекшеліктері әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ хабаршысы. Филология сериясы. – 2013. - №3 (143). – 105-109 бб. 0,5

66.Латын әліпбиіне көщудің қиындығы мен тиімділігі «Қазақ әліпбиі және латын графикасы: жаңару мен тиімділік» атты өңірлік ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Атырау, 2013. - 8-15 0,5

67.Лексикалық мағынаның заттық бөлігі Тілтаным // - №1, – Алматы, 2013. - 222-227 бб. 0,5

 

{tab=ШЕТЕЛДІК БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ}

25.Фразеологияның синтагмалық аспектісі баспа Известия вузов. – Бишкек, 2009. - №1. – C. 119-122 0,37

26.Логикалық семантика мен лексикалық семантика байланысы баспа Наука и новые технологии. – Бишкек, 2009. - №1-2. – C. 172-175. 0,32

27.Переменный характер употребления лексической синтагматики в казахском языке. Баспа Объединенный научный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – C. 29-32. 0,37

28.Исследования проблемы семантической валентности в семантике казахского языка.Баспа Объединенный научный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – C. 34-37. 0,31

29.Активизация и пассивное употребление лексической синтагматики баспа Современные гуманитарные исследования. – Москва, 2009. – № 2(27). – C. 108-110. 0,37

30.Вопросы изучения лексической синтагматики в казахском языкознании Вестник ВЭГУ (Восточная экономика-юридическая гуманитарная академия). -№ 3 ( 41) Уфа. 2009. – С. 129-135. 0,81

56.Қазақ жазуын латын әліпбиіне көшіру тиімділігі Актуальные проблемы тюркской и башкирской филологии // Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию ученого и писателя, доктора филологических наук, профессора Рашита Закировича Шакурова – Уфа. 2012. – С. 135-139. 0,62

58.Қазақ тілі мәдениеті мәселелері IX MEZINARODNI VEDECKO – PRAKTICKA KONFERENCE «MODERNI VYMOZENOSTI VEDY – 2013». – Praha. 2013 – С. 19-22 бб. 0,18

59.Қазақ тіліндегі латын графикасының тарихы ІХ  Международна научна практична конференция «Бъдещите изледвания - 2013» -  София. 2013 – С. 37-39. 0,18

60.Қазақ тілін латын графикасына көшірудің тиімділігі IX Miedzynarodoweij naukowi-praktycznej konferencji. – Przemysl.   2013 – С. 47-50. 0,15

68.Активизация лексической синтагматики в современном казахском языке Языковые категории и единицы: Синтагматический аспект // Материалы десятой международной конференции, посвященной 60-летию кафедры русского языка. – Владимир, 2013. – С. 631-634. 0,37

69.Асемантикалық байланысқа лексикалық синтагматиканың әсері Теория и практика башкирской филологической науки и филологического образования // Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию факультета башкирской филологии Башкирского государственного педагогического университета и. М. Акмуллы и 20-летию Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в 4-х томах. Т.1. – Уфа: Изд-во «Мир печати». – С. 278-283. 0,37

 

{tab=ЖАРИЯЛАНҒАН БАСЫЛЫМДАРЫ}

1.Қазақ тілінің лексикалық синтагматикасы баспа – Алматы: «Үш қиян» баспасы, 2009. – 488 б. 0,5

2.Қазақ тілінің лексикалық синтагматикасы (толықтырылып, екінші рет басылуы)   баспа – Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ редакциялық баспа орталығы, 2012. – 390 бет 24,4

 

{tab=Оқу құралдары мен оқу-әдістемелік құралдары}

3.Тіл мәдениетіне кіріспе баспа – Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ редакциялық баспа орталығы, 2012. – 179 бет 11,18

4.Семантикаға кіріспе баспа– Орал, М. Өтемісов атындағы БҚМУ редакциялық баспа орталығы, 2012. -  153 бет 9,5 Оқу бағдарламалары

7.Семантикаға кіріспе– Орал, М. Өтемісов атындағы БҚМУ редакциялық баспа орталығы, 2012. -  25 бет 1,56

8.Әлеуметтік лингвистика – Орал, М. Өтемісов атындағы БҚМУ редакциялық баспа орталығы, 2012. -  24 бет 1,5

10.Основы семиотики– Орал, М. Өтемісов атындағы БҚМУ редакциялық баспа орталығы, 2012. -  25 бет 1,56

11.Основные направления в социолингвистических исследованиях ХХ- ХХІ вв. – Орал, М. Өтемісов атындағы БҚМУ редакциялық баспа орталығы, 2012. – 25 бет 1,56

 

{tab=ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУЛЫҚТАРЫ}

5.Тіл мәдениетіне кіріспе Электронды оқу-әдістемелік  құралы /– Орал  БҚМУ. 2013 Мб

6.Семантикаға кіріспе Электронды оқу-әдістемелік  құралы /– Орал  БҚМУ. 2013 Мб

 

{tab=ҚАРЖЫЛАНДЫРЫЛАТЫН ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖОБАЛАРЫНА БАСШЫЛЫҚ ЕТУІ ЖӘНЕ ҚАТЫСУЫ}

Жоба атауы: Қазақ семантикасының кеңістігі. Ғылыми бағыты: Семантика. 2014 жыл.

 

{tab=ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ}

1.Қазақ тілінің фонетикасы Қазақ тілі мен әдебиеті

Филология: қазақ тілі

Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті

2.Қазақ тілінің стилистикасы Қазақ тілі мен әдебиеті.

Филология: қазақ тілі.

Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті

Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы Филология: қазақ тілі

Стилистика және тіл мәдениеті Филология: қазақ тілі

Тіл тарихын дәуірлеу Қазақ тілі мен әдебиеті

Филология: қазақ тілі (магистратура)

Основы семиотики Русский язык и литература, Филология: русский язык

Основные направленияя в социолингвистических исследованиях ХХ ХХІ веков Русский язык и литература, Филология: русский язык

{/tabs} 

 

 

 

Brandbook

 

brendbook

EDU NEWS

ҚР БҒМ ресми Telegram-каналы

Официальный Telegram-канал МОН РК

Абай Құнанбайұлының туғанына 175 жыл

 

175-Abai

Әл-Фарабидің туғанына 1150 жыл

 

Сауалнама - Анкета

 

Есіңде болсын! - Помните!

Жалған хабарлама жауапкершілігі...

stop-teror

За анонимные сообщения...

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР

3D-musei

БАЗЫ ДАННЫХ

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.

БУДЬ НА СВЯЗИ